Mõniste Wabatahtlik Tuletõrje Ühing

Lõuna-Eesti, 22 august 1938

Mõniste tuletõrje 10-a. Viimastel aastatel on käitunud lahkhelid ja asutud hoogsalt tegevusse

Pühapäewal pühitses Mõniste Mabatahtlik Tuletõrje Ühing 10. aastapäewa. Hommikul toimusid rühmade waheltsed prttsiwõistlused, kus esimesele kohale tuli Karisöödi rühm. Keskpäewal oli aastapäewa paraad, millele järgnes pidusöök. Mõniste tuletõrje ühing on wiimastel aastatel eriti hoogsalt tegutsenud ja nüüd on ühingul walminud awar pritsimaja. Kadunud on endised lahkhelid ja kiratsemine, ning tunnustusega ei saa märkimata jätta ühingu esimehe hr. Kokkuta ja kampani pealiku hr. Piigli energilist tegewust, samuti ka meeskonna head distsipliini ja üksmeelt Hilja aegu asutati nais rühm, kuhu kohe astus 38 naisliige!. Rühm esines juba aastapäewa paraadil ning rühma töö tagajärjena – oli wäheste kuludega kaetud rikkalik laud pidusöögiks.. Samuti asutati hiljuti üle 40 liikmeline segakoor, milline ‘esines aastapäewal peetud peoõhtul. Km Mõniste ühing suudab jätkata meel mõned aastad tööd samas hoos ja üksmeeles, siis on ühing kahtlematu üks parema wäljaõppega ja ka jõukamaid maa ühinguid omawanuste seas. Wälisühingutest näib ainult Walga wabat. ühingul olewat Mõniste ühinguga alaline side, mida ka aastapäewal ära märgiti ja Walga ühingut elada lasti.