Umaleht-ee

 • Parm tsuskas: kallis süküs
  by Priit on 19.09.2022 at 12:57:51

    Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

 • Muda Mari pajatus
  by Priit on 19.09.2022 at 12:57:07

  Aoluu ilo   Ma kuuli raadiost, et ildaaigu koolnu Inglüse kuninganna oll’ riigipää säidsekümmend aastat. Timä aigu jõudsõ ammõtih olla viistõist pääministrit. Inglüsmaa sai tuu aoga tõsõ ilmasõa viletsüsest jõukas riigis. Säänest valitsõmisrekordit olõ-i niipia võimalik üle lüvvä, ku ülepää. Seo aoluuraamadu lehekülg om valmis saanu. Meil peetäs täämbä vastapandmisvõitlõmisõ päivä. Tuuga märgitäs Tiefi Otto [...]

 • Tossu Tilda pajatus
  by Priit on 19.09.2022 at 12:56:21

  Irisejä   Inne Irisejä tulõkit oll’ Võro sünnütüshaiglan kõik väega häste. Tulõvadsõ imä meisterdi pudipõllõkõisi, kiroti retsepte. Kiä oll’ edimäst kõrda, opsõ mähkmist ja muid tarkuisi. A sis tull’ haigõmajja sünnütämist uutma Irisejä. Tä es olõ inämb väega nuur, a ega tä vana kah es olõ. Ja kõik muutu. Es kõlba tälle haigõmaja süük ei [...]

 • Agenditüü käü edesi
  by Priit on 19.09.2022 at 12:55:37

  Olõ joba aastakümnit saatnu mälestüisi Eesti kirändüsmuusõumilõ. Vahepääl viska iks säänest vimkat kah, et kirota noid uman keelen. Muusõumilõ kirotajist om kokko saanu nigu väiku osakund, kiä kogonõs egä kuu ette nättüt teemat arotama. Olõmi joba nii kokko kasunu, et katami ütidse kohvilavva ja käümi mõnikõrd seldsiliidsil külän. Seokõrd tulti sis mu mano Kurõmaalõ. Panni [...]

 • Matusaia vahimiis
  by Priit on 19.09.2022 at 12:54:26

  Om süküs. Puu hiitvä uma kirivä rüvvü maaha ja jääse alastõ tuulõ käen lõdistõn uutma valgõt lumõvaipa. Nigu egä aastaga, nii ka tuukõrd lätsi ütel lämmärekordiga süküspääväl matusaida, et inne hingipäivä umatsidõ havvaplats kõrda tetä. Platsi manu minnen näi, et üte värski kääpä man ist väiku must valgõ lipsuga pinikene. Süä läts’ õkva hallõs ja [...]

 • Priinime lugu: Danilson
  by Priit on 19.09.2022 at 12:52:26

  Seo nime kandjit om Eestin parhilla 61. Alla kuvvõ kandja om sama nime kujul Tannilson, miä oll’ õkva pääle nimepandmist seo nime kiräkuju Rõugõ keriguraamatidõ perrä. Nimi panti täämbädsest Eesti-Läti piirist napilt Eesti poolõ pääl – Vana-Laitsna mõisa Kilomani (Puurna) külän. Vana-Laitsna hingelugõmiisi om mukav kaia Läti aoluuarhiivist Raduraksti, minka pruukjanime ja salasõna saa egäüts [...]

 • Ütski vägi ega hirm pitsitä-i luulõsuunt kinni
  by Priit on 19.09.2022 at 12:40:59

  Kauksi Ülle «VAEST LÄTT ÜLE. Luulõtuisi 2021–2022» Seto Ateljee Galerii 2022 Kinkalõ luulõtamisõ vaiv om antu, ei saa tuust vallalõ. Esiki ku tä vahepääl mõtlõs, et vaest lätt üle, vai löüd, et sõakõmmin om luulõsoonõ kinni pitsitänü – luulõ press iks lõpus vällä. Luulõtaja tund kõkkõ ilman sündüvät nii teräväle, et tuud ei [...]

 • Sügüse sünnülats Kauksi Ülle
  by Priit on 19.09.2022 at 12:38:11

  Nätäl inne sügüse alostust ja umma 60. sünnüpäivä om KAUKSI ÜLLE uman ateljeegaleriin kesk Obinitsa küllä ja kraam, et küläliidsi vastavõtmisõs tarõ kõrran olnu. Uuri kiränigu käest, määndse mõttõ ja tegemise täl parhillatsõl aol pääd täütvä. * * * Miä om sul perämädsel aol är tettü, plaanin ja midä sa parhilla ülepää tiit? Seo suvi [...]

 • Tõsõ kundi otsast. Kõgõ suurõmb kingitüs
  by Priit on 19.09.2022 at 12:34:28

  Mõni aig tagasi oll’ mul elon väikene tähtpäiv ja ma mõtli, kuis umilõ hüvvile sõprulõ ja umatsilõ kõrralda üts sääne sündmüs, miä pikembäs aos miilde jääs. Et ma olli mõnõ aasta iist kokko saanu luudusõmehe Relve Hendrikuga, saadi tälle sõnumi ja küsse, kas tä saanu tulla miika üten matkama ja luudusõst kõnõlõma. Alostimi 30–40 inemisega [...]

 • Mammastõ mehe nahatäüs
  by Priit on 19.09.2022 at 12:33:12

  Mul esä oll’ kirätüümiis ja aig-aolt tull’ tel rahvalõ mõni papõr vällä kiruta. Et tuu kuulu tä tüü manu, tekk’ esä üte vanõmba mehega juttu, et ei olõ vaia määnestki meelehääd, midä muidu iks lauajala takka sokutõdi. Vanamiis kullõl’ esä är ja ütel’: «Mi rahvas om aastasatu elänü põhimõttõ perrä: antvärgi suu piat mõru olõma, [...]