Umaleht-ee

 • Parm tsuskas: pidosüük valituilõ
  by Priit on 10.06.2024 at 13:46:30

    Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

 • Muda Mari pajatus
  by Priit on 10.06.2024 at 13:45:32

  Lõpupidodõ aig   Ma kuuli raadiost, et pia tulõ sääne säädüs, et noorõ inemise piät opma, nika ku katõsatõist aastat vanas saava. No kost tuu mõtõ sõs võeti? Ma mälehtä-i inämb, pall’o aastit om kõnõldu eloaigsõst opmisõst. Ja mitte inämb kõnõldu. Egäüts om esi tunda saanu, kuimuudu elo lätt tõõsõs egä pääväga. Kõik aig piät [...]

 • Tossu Tilda pajatus
  by Priit on 10.06.2024 at 13:44:55

  Preili Pilpanikõrdisõ hää nuhe   Üten maakoolin oll’ oppaja, kellele külämehe anni hõigunime Pilpanikõrdis. Tä oll’ väega kondidsõ kihäga. Ega inemise oppajidõ kotsilõ midägi halva es ütle, selle et egäüts tekk’ umma tüüd. Preili Pilpanikõrdisõl oll’ sääne nõrkus, et tä tsiugas’ hindä pääle nuhevett. Tuu es sekä kedägi, inemise harini hää aroomiga. Midägi muud arvssi [...]

 • Suladsõ palgapäiv
  by Priit on 10.06.2024 at 13:43:51

  Talusulanõ sai uma edimädse palga. Võtsõ kar’alaudast käevangu kõgõ valgõmba pääga nüsjä ja kutsõ tä liina restoraani. Telse sis lavva pääle hääd ja parõmbat. «Kulõ, mis ma viil telli? Mul om ülemädse kõrra pääl tellit tarõ, pehme kanasulgist tett tekk sängü pääl. Kanasulõ omma täämbä hummuku kana persest kakutu. Midä sa viil tahat?» «Ma tahas [...]

 • Imä, mõmmi tulli!
  by Priit on 10.06.2024 at 13:42:52

  Alli oll’ Võromaa tütrik ja ku lõpõt’ EPA, sai täst tõpratohtre. Elli perrega Virumaal. Oll’ tõsõ tütre saanu ja süütse tuud, ku pääle kolmõaastanõ juussõ tarrõ ja selet’ ähinäga: imä, meil omma vällän mõmmi! Ja juussõ jälki vällä. Sõs tull’ väiku tütrik vahtsõst tagasi ja kutsõ: «Tulõ no kaema! Mõmmi omma!» Alli pand’ latsõ är [...]

 • Mitte üttegi nõkla
  by Priit on 10.06.2024 at 13:41:51

  Oll’ ullillus suvõpäävä hummuk. Taivan es olõ mitte üttegi pilvetupsu. Tsirgu tsiristivä, mehitse teivä kipõstõ tüüd ja tõnõpuul säädse innäst tüüle minemä. Läve päält hõigas’ viil: «Poiskõsõ, hoitkõ mehitsil silmä pääl!» Lõunas oll’ vällän lämmi ku sannalava pääl. Tuulõõhku es olõ ollaki, päiv õkva kõrvõt’. Käen oll’ mol’utamisõ aig, eski mehitse olli uma kipõ tüü [...]

 • Priinime lugu: Viia, Vijar, Vijard jt
  by Priit on 10.06.2024 at 13:39:59

  Räpinä kihlkunna lõunaosan panti Viia lisanimega talupoigõlõ terve seeriä tuust nimest tulõtõduid nimmi. Viia Jaani perrätulõja ja üts vellepoig, kõik Palo mõisa Suuhara ja Süvähavva külän, saiva lihtsa priinime Wija, täämbädsel pääväl Vija (43 kandjat) ja Viia (36 kandjat). Viia Peedo perrätulõja säälsaman Suuharal ja Süvähavval saiva r-iga priinime Wijar. Täämbädsel pääväl om nimel Vijar [...]

 • Seokeväjäne Läti-reis lilliaidu pite
  by Priit on 10.06.2024 at 13:33:57

  Reisihuvilinõ, nigu ma olõ, käve piimäkuu algusõn Lätin huvireisil. Seogi kõrd näimi reisi pääl hulga käsitüüd ja lilliaidu. Edimäne suurõmb piätüs olle Riian käsitüülaadun. Sääl oll’ värki säänest ja määnest, alostõn heegeldedüst peopesä-suurudsõst meritähest, mis massõ 20 eurot, kooni suuri müüblitükkeni ja moldõni vällä. Eski vankri olle käsilde valmis tettü. Näie viil ilosit läti rahvarõivit, [...]

 • Rahul olõmisõ saar
  by Priit on 10.06.2024 at 13:29:35

  Puulpäävä, 8. piimäkuul peeti Sulbi laululava pääl laulupäivä, kon asti üles koori, midä juhatas dirigent Kochi Triin. Üles asti Tarto ülikooli naisikoori Tal’na vilistläisikuur, Tarto ülikooli kammõrkuur (ja tuu seen viil eräle kammõrmiihikuur Pelikan) ja Tarto ülikooli akadeemilinõ naisikuur. Nii ütitsele ku eräle kanni koori ette koorilaulu klassikat, a ka mõnõ peris paikkundligu laulu. Säänest [...]

 • Laadupäiv Ihamaru kõivõ all
  by Priit on 10.06.2024 at 13:21:23

  Ku Uma Lehe aokiränigu 8. piimäkuul Ihamarru Kõivualotsõ laadu pääle jõudsõ, oll’ ansambli Kõhukesed uma edimädse mänguploki õkva lõpõtanu. Laadu pääl ümbre kaiõn näkk’ egäsugumast kaupa. Müüjä olli hinnäst pikält kõorita pite lakja laotanu ja nii sai sääl edesi-tagasi jalota. Oll’ aiakasvõ müüjit, ka söögikraami ja muud talokaupa. Õigõ mitmõ lavva taadõ olli tulnu müüjä, [...]