Detektorism

Meid koondab ühine huvi; me soovime, et kohalik ühine kultuuripärand säiliks; me jälgime, mis ümberringi toimub; meid leiab:


Metallidetektor on vahend mille abil saab otsida maa sees või vees olevaid esemeid, olgu need siis kaotatud või sinna peidetud, õigust otsida oma kaotatud eset ei saa keelata keegi, küll aga on muude tegevuste suhtes ette nähtud omad reeglid, mida arukas hobiline enda tegevuse käigus ka arvestab.

Detektoristi meelespea

KONTROLLI OMA KOMBEID!

Aukude kinniajamine ja eravalduse siltide austamine on kaks põhinõuet metalliotsija hobikasutajaile. Meie siiras palve kõigile detektorite kasutajatele on, et otsitav ala jääks pärast otsimist paremasse seisundisse kui see oli enne otsimist. Tuhanded isikud ja organisatsioonid üle maailma on kasutusele võtnud järgneva metalliotsija kasutaja ametliku eetikakoodeksi:

 • Ma austan era- ja ühiskondlikku omandit, kõiki ajaloolise ja arheoloogilise kaitse all olevaid paiku ning ei kasuta metalliotsijat nendes kohtades ilma vastava loata.
 • Tutvun enne otsima minemist otsimispaigale seatud võimalike piirangutega ning nende olemasolul valin välja mõne muu piiranguteta objekti. Ma hoian end kursis ja allun kõigile seadustele ja reeglitele, mis kehtivad era- või kohalikel avalikus kasutuses olevatel maadel.
 • Ma teen alati koostööd järelevalveametnikega, kui see on võimalik.
 • Leides kultuuriväärtusega leiu teatan sellest alati kohalikule järelvalveametnikule või Muinsuskaitseametile.
 • Ma ei kahjusta tahtlikult mitte ühtegi liiki vara, sealhulgas tarasid, silte ja ehitisi ning täidan alati oma kaevatud augud.
 • Ma ei lõhu mahajäetud asulate vara, hooneid või varemeid ega teisi hüljatud ehitisi.
 • Ma ei jäta vedelema prügi ega väljakaevatud asju. Ma võtan otsingualalt lahkudes kaasa oma prahi ja väljakaevatud esemed.
 • Ma järgin kuldset reeglit, kasutades alati häid kombeid ja käitumist viisil, mis parandab kõigi dektoristide ühiskondlikku mainet.

HOIATUS!

Metalliotsija võib leida maa-aluseid elektriliine, lõhkekehasid või muid esemeid, mis kaevates pihta saades võivad põhjustada raskeid kehalisi vigastusi. Oma metalliotsijat kasutades järgi alljärgnevaid ettevaatusabinõusid:

 • Ära kasuta metalliotsijat alal, kus võib esineda maa-aluseid väikesel sügavusel asetsevaid elektrikaableid või torusid.
 • Ära kasuta metalliotsijat militaartsoonis, kus maapinnas võib esineda pomme või muid lõhkekehasid.
 • Hoidu tabamast maapinnas olevaid kaableid, mis võivad olla pinge all.
 • Ära kaeva torude läheduses, eriti, kui need sisaldavad kergestisüttivat gaasi või vedelikku.
 • Ole kaevates alati ettevaatlik, eriti piirkonnas, kus Sa pole kursis maapinna olukorraga.

Allikas: metallidetektor.ee

Detektorism on metallidetektoriga metallist esemete otsimine vee- ja maa-alal. Selle tegevuse jaoks on Eestis vaja otsinguvahendi luba.[1][2] Detektorismiga tegelevad teiste hulgas harrastusarheoloogid, kellest võib koostöös professionaalsete arheoloogidega olla palju abi.[3][4]

Leidude puhul ei tohiks midagi välja võtta arheoloogi juuresolekuta – oluline ei ole mõni üksik ese, vaid just tervikpilt. “Eriti oluline on, kui oleme võimelised fikseerima väga täpselt leiusituatsiooni: kus kohas, mitme meetri kaugusel ja kui sügaval mingi ese oli.”[4]

Seaduste mittetundmisel ja mittejärgimisel võib olla tegu karistatava õigusrikkumisega, eriti kui otsimiseks ja kaevamiseks puudub kooskõlastus muinsuskaitse ja maaomanikuga.

Metalliotsijaga aarete otsimine on rangelt keelatud arheoloogilistel kaitsealadel.[3]

/WikiPedia/

ISEÕPPIMINE, KOOLITUS, OTSINGULUBA

 • Pühapäeva otsijal ei takista mitte miski õppimast omapead, sest väga palju infot on tänapäeval kättesaadav interneti ja vastavate raamatute vahendusel, samuti leiab siitsamast altpoolt näpunäiteid kuidas toimida erinevate situatsioonide puhul, põhiline on mitte minna sinna kuhu ei tohi, mitte otsida kui pole maaomaniku luba, mitte rikkuda kultuuripärandit kui midagi tuleb juhuslikult välja, leidmisel teavitada sinna kuhu vaja.
 • Väga tõsistele hobilisele on soovituslik läbida siiski vastav kursus, kus ta saab baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus– ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta, samuti kuidas ringi käia leitud sõjamoonaga, mida teha leitud luudega või kuhu teatada leitud sõjahauast jms.
 • Ainult koolituse läbinud huvilised saavad MKA-lt otsinguloa.

ÜLDISED NÄPUNÄITED MUINSUSKAITSEAMETI POOLT

Otsingu katkestamise ja teavitamise kohustus

Mitte kõik leiud ei vaja arheoloogi kiiret sekkumist. Sageli piisab leiukoha dokumenteerimisest ja leiuinfo esitamisest otsingu aruandes. Küll aga tuleb otsingud katkestada ja koheselt teavitada Muinsuskaitseametit järgmistes leiusituatsioonides:

Mündileiukorral mis on vermitud enne 1360 aastat

Kui leiate mündi, mis on vermitud enne 1360. aastat, siis teavitage kohe Muinsuskaitseametit! 

Sellised mündid omavad olulist teadusväärtust ka üksikleiuna ning on tihti seotud mõne arheoloogilise objektiga. Näiteks võivad üksikud viikingiaegsed hõbemündid juhatada meid muinasaegsete turukohtadeni. Rooma mündid annavad infot vanema rauaaja liikumisteede ja kaubanduse kohta jne.

Viikingiaegne hõbemünt Lääne-Virumaalt. Foto: K. Tasuja

Aarded, peitleiud, leidude kogumid

Kui leiate aarde, peitleiu või mõne muu  arheoloogiliste esemete kogumi, siis katkestage otsing ja teavitage kohe Muinsuskaitseametit!

Sellised leiud on reeglina seotud mõne muistisega. Samuti on võimalik, et esemed peideti omal ajal hoone nurka, mässiti tekstiili sisse või savinõusse, millest saab aimu leiukohta arheoloogiliselt uurides. Et leid tervikuna kätte saada ja oluline info kaotsi ei läheks, peab aarde välja kaevama arheoloog.

Kahest hõbespiraalist ja kaelavõrust koosnev hõbeaare, mis peideti arvatavasti kasetohtu mässitult maapõue 11. sajandi lõpul. Foto: K. Merilai

Nn kolme leiu reegel

Otsingutegevus tuleb lõpetada ja kohe Muinsuskaitseametiga ühendust võtta, kui 50-meetrise läbimõõduga alalt tuleb kolm arheoloogilist eset. Samuti juhul, kui pinnases on näha muid arheoloogilisele kultuurkihile iseloomulikke tunnuseid – põlenud kive, põlenud või põlemata luid, sütt jms. 

Suure tõenäosusega olete sattunud seni teadmata arheoloogilisele muistisele. Leidude välja korjamine rikub muistise terviklikkust ja hilisemaid uurimise võimalusi.

Mõõgaleid, mis juhatas noorema rauaaja põletusmatustega kalmeni Harjumaal. Foto: Leidja

Arheoloogiline (kultuuriväärtusega) leid ja leiukoht MUKS §30.

 • Arheoloogiline leid on maasse, maapinnale, ehitisse, veekogusse või selle põhjasetetesse ladestunud või peidetud arheoloogiline, sealhulgas ajaloolise, kunstilise, teadusliku või muu kultuuriväärtusega inimtekkeline ese või esemete kogum, millel ei ole omanikku või mille omanikku ei ole võimalik kindlaks teha.
 • Arheoloogiline leid võib olla nii üksikese, selle katke kui ka esemete kogum, see võib olla nii 20. sajandist pärinev sõjavara kui ka 1000-aastane hõbesõlg.
 • Kuna arheoloogiline leid on ennekõige ajaloo ja kultuuri uurimise allikas, siis kuulub arheoloogiline leid riigile ning on leidmise hetkest ajutise kaitse all. Eseme leidja või valdaja kohustus on teavitada leiust Muinsuskaitseametit ning võimaldada leiu kultuuriväärtuse tuvastamist. Arheoloogilist leidu ei saa heauskselt omandada.

Mis on arheoloogiline leiukoht?

Arheoloogiline leiukoht on maa- või veeala, kust on leitud arheoloogilisi leide, inimluid, ajalooliste ehituskonstruktsioonide jäänuseid või muid arheoloogilisele kultuurkihile osutavaid elemente ja mis võib neid elemente jätkuvalt sisaldada. Ala võetakse kaitse alla Muinsuskaitseameti pedirektori käskkirjaga arheoloogilise eksperthinnangu alusel. Enne ehitamist ja muid kaevetöid tuleb sellel alal tellida arheoloogilised uuringud, mille eest omanik saab taodelda hüvitist. On oluline meeles pidada, et otsinguvahendi kasutamine arheoloogilises leiukohas on keelatud.

 

Mida teha, kui leiate arheoloogilise leiu?

Arheoloogiline leid on alati seotud oma leiukohaga. Leiu otstarbe, päritolu ja tähenduse mõistmiseks on oluline selgeks teha tema paiknemine leiukohas, suhe teiste leidude ning ümbritseva keskkonnaga. Seetõttu ei tohi avastatud eset oma algsest leiukohast eemaldada, seda mingil moel puhastada ega üksikuid osasid teineteisest eraldada. Kui kahtlete, kas ese on arheoloogiline leid, võtke ühendust Muinsuskaitseametiga, et saaksime aidata leidu määrata.

Leiu avastamisel:

 • teavitage leiust otsekohe Muinsuskaitseametit ning edastage leiu asukoha täpsed andmed;
 • säilitage leiukoht muutumatul kujul – ärge kaevake, eemaldage leidu või selle osasid leiukohast;
 • ärge puhastage, haljastage, murdke või muul moel rikkuge leidu;
 • leiu võib eemalda leiukohast ainult juhul, kui on otsene oht asja säilimisele või on tegemist kuni 20 cm sügavusel künnikihis oleva üksikesemega.

Leiu kultuuriväärtuse tuvastamine

 • Leid määratakse ja kirjeldatakse kultuuriväärtuse eksperdihinnangus. Esemete puhul, mille kultuuriväärtust ei ole enne konserveerimist võimalik määrata, tehakse seda pärast konserveerimist.
 • Leiu kultuuriväärtuse hindamisel võetakse arvesse leiu vanust, eseme liiki ja liigile iseloomulikke tunnuseid, säilivusastet, unikaalsust ja leiukonteksti.
 • Eksperdihinnangu koostab või tellib Muinsuskaitseamet ning vajadusel küsitakse eksperdihinnangu kohta arvamust Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste eksperdinõukogult.
 • Eksperdihinnangu alusel otsustab Muinsuskaitseamet leiu edasise puhastamise, konserveerimise, säilitamise ja leiuautasu üle. Samuti kantakse kogu leiuga seotud info Kultuurimälestiste registrisse.
 • Eksperdihinnang edastatakse ka leidjale.

Leidja õigus leiuautasule

 • Arheoloogilise leiu, välja arvatud veealuse uppunud vee-, õhu- ja muu sõiduki leidjal on õigus leiuautasule. Leiuautasu suuruse määrab Muinsuskaitseamet eksperdihinnangu alusel.
 • Leiuautasu suuruse määramisel võetakse arvesse leitud asja looduslikku, ajaloolist, arheoloogilist, teaduslikku, kunstilist või muud kultuuriväärtust, asja leidmise ja riigile üleandmise asjaolusid.
 • Leiuautasu ei maksta, kui leidja on rikkunud muinsuskaitseseaduses nimetatud kohustusi – leiust pole õigeaegselt teavitatud, leiukohta on rikutud, leid on eemaldatud leiukohast, leidu on mingil moel rikutud või selle  erinevaid osasid üksteisest eemaldatud.
 • Arheoloogilise leiu võib võõrandada leidjale ka leiuautasu maksmata.
 • Leiuautasu saajal on õigus jääda anonüümseks.

Leiu säilitamine ja võõrandamine

 • Kõik leiud registreeritakse kultuuriväärtuste registris, mis on  Kultuurimälestiste registri alamandmebaas.
 • Olulise kultuuriväärtusega leiud antakse hoiule riigi teadus- ja muuseumikogudesse, et tagada uurijate ligipääs leidudele ning võimalus eksponeerida leide näitustel.
 • Leiud, mille puhul piisab eksperdihinnangu koostamise järel leiuinfo registreerimisest, võõrandatakse leidja soovi korral tasuta leidjale tema isiklikus kollektsioonis säilitamiseks.

Miks kuulub arheoloogiline leid riigile?

See, et osa meid ümbritsevatest asjadest on erilisemad kui teised, on inimkond mõistnud juba aastatuhandeid. Juba  Konstantinoopolis aastal 533 laseb keiser Justinianus, toetudes kolm ja pool sajandit varem elanud jurist Gaiusele kirja panna järgmist: „Nüüd vaatleme asju. Need on kas meie (era)omandis või väljaspool meie (era)omandit. Sest mõned asjad kuuluvad vastavalt loomuõigusele kõigile, mõned on avalikud, mõned kuuluvad kogukonnale, mõned mitte kellelegi; enamik asju kuulub aga üksikutele inimestele ning neid omandatakse erinevatel alustel…“ (tõlge Hesi Siimets-Gross). Viimaste hulka mitte kuuluvateks pidasid Rooma juristid ka asju, mille peremeest ei olnud võimalik kindlaks teha. Aastasadade jooksul on  riigivalitsejad järjest andnud välja seadusi, millega kuulutatakse maast leitud vanad asjad kas kuningale kuuluvaks või demokraatlike vabariikide tekkides rahva omaks. Sellega antakse teada, et õigus eelnenud põlvkondade pärandile on kõigil inimestel, mitte ainult maaomanikul või leidjal.

Mis või kes on riik, leidude omanik?

Kui arheoloogilistest leidudest juttu tuleb, siis on siin-seal ikka kuulda arvamust, et – riigi kõrgeim võim on rahvas, seega ongi mul õigus leid endale jätta, see kaminasimsile sättida ja veelgi enam – maha müüa. Nii nagu Louis XIV eksis, kui arvas, et „riik – see olen mina“ (selle eest maksid tema järeltulijad peaga), ei ole ka üksikul inimesel põhjust end rahvaks ülendada.

Riik – see oleme meie kõik, kuid mitte igaüks eraldi, vaid kõik koos. Kogu aeg talgu korras kõiki ühiseid asju pole võimalik aga ajada, seetõttu on ühiskonnas igaühel oma roll: kes on õpetaja, põllumees, poliitik, raamatupidaja, ehitaja, müüja, politseinik jne kuni arheoloogini välja. Ühiste asjade hoidmiseks on samuti meil omad kohad: raamatukogud, arhiivid, muuseumid, kuhu oleme loonud tingimused asjade säilimiseks, uurimiseks ja  vaatamiseks. Üksikisik ei suuda luua arheoloogilistele asjadele säilimistingimusi, ja päriselt – viikingiaegse hõbeplateeringuga odaotsa Coca-Colas leotamine ei ole konserveerimine, see on asja hävitamine (korduv kurb näide elust).

Mida riik leidudega teeb?

Riik, st meie kõik koos, varasematelt põlvedelt pärit ja ühiselt loodud institutsioonide kaudu hoiame ühiskonna elusana ja koostoimivana ning püüame seda oma lastele anda edasi veelgi paremana. Me spetsialiseerume, sest igaüks on milleski hea. Kui elektrik paneb elektrit ja hambaarst parandab hambaid, siis ajaloolased ja arheoloogid uurivad, milline oli meie minevik, kes olid inimesed, kes meid on teinud sellisteks, nagu me oleme. Nagu ütles tuntud arhitektuuriuurija Villem Raam muinsuskaitseliikumise algaastail: kui tunneme oma minevikku, siis oleme rikkamad, ja sellisena suudame ise luua rikkamat kultuuri.

Ajaloo uurimisel on iga tekstilõik ja esemekatke oluline, iga uus põlvkond uurijaid vaatab allikaid uue pilguga. Digitaalsetest lahendustest on küll abi, kuid originaali ei asenda neist ükski– ei foto, ei 3D-pilt, ei materjalianalüüs. Ettekujutus, et loome superregistri, aga asjad ise olgu seal, kuhu parasjagu keegi arvab paremaks need müüa – ei ole ajaloouurimise seisukohalt võimalik. Ajalooallikate puhul ei ole võimalik öelda: selle asja oleme läbi uurinud, rohkem infot me siit ei saa. Allikaid tuleb hoida – ja allikad on ka muistised maastikud. Maastikult saadud arheoloogilised leiud tuleb kenasti kokku koguda, et ka 100 aasta pärast saaksid uurijad edasi uurida või eelkäijate järeldusi kontrollida, mitte ei oleks sunnitud pimesi uskuma varem tegutsenud uurija hinnanguid.

Uurimine, otsimine ja tänulikkus

Eesti praegused maastikud on kujundanud inimene – põlvkond põlvkonna järel on lisanud maastikule oma kihi. Aastatuhandete jooksul on osa kihte mattunud uute alla, kuid nad on alles. Ajaloolase ja arheoloogi riiklik ülesanne on uurida meie mineviku maastikke, teha avastusi, leida muistiseid. Mõni avastus võib meie senise teadmise pea peale pöörata, järgmine võib jälle tagasi jalgele tuua. Muistised ja leiud paneb kõnelema uurija, ta on ülejäänud ühiskonna jaoks mineviku vahendaja ja tõlgendaja.

Arheoloogiline väliuurimine on üsna raske töö, et seda üksi teha, ja enamasti polegi arheoloog üksi. Kui uurija on valinud koha, mida uurida, ja sealt leitakse midagi, on leidjaks uurija. Olenemata sellest, kas ta oli maastikul üksi või oli tal sada kaevajat vabatahtlikuna või palga eest kaasas. Enamikel arheoloogilistel ekspeditsioonidel on leidude füüsilised leidjad kaevajad, mitte arheoloog ise. Arheoloog dokumenteerib, loob seosed ja kirjutab aruande, teadusartikli jne, tema on see, kes otsustab, mis tööülesandeid keegi uurimise käigus täidab.

Iga head tööd teinud ühiskonna liige on väärt pälvima rahva tänu. Igal aastal tunnustatakse vabatahtlikke elupäästjaid, kelle kiire tegutsemine on teise inimese ohtlikust olukorrast elule tagasi aidanud. Aga kui mängus on asjad, miks siis arvatakse, et tänulikkus peab olema arvutatud rahasse? Kui vabatahtlikud päästjad täidavad endale võetud kohustust ja aitavad kustutada põlevat maja, ei ole tavaks maja väärtust kokku arvutada ja igale voolikut käes hoidnud mehele selle põhjal ülekannet teha.  Kas medal ja aukiri ning sellega kaasnenud esiletõstmine tõesti ei ole tänu?

Arheoloogiline uurimine ja niisama arheoloogiliste asjade leidmine ei saa toimuda ühel ja samal ajal. Kui maastikult leiab vanu asju keegi teine kui uurija ja tema meeskond, siis on seaduseandja ette näinud, mis selliste leidude puhul peab leidja tegema, et rahva ühisvara talletatud saaks. Kui leidja teeb kõik õigesti, siis määratakse talle leiuautasu. Leiuautasu ei ole palk tehtud töö eest. See on ette nähtud selleks, et leidja otsustust suunaksid ühised väärtused, mitte isiklikumat sorti motiivid: alates mugavusest (ei viitsi asjadest teada anda) kuni lihtsa omakasuni (müün maha).

Kuidas ikkagi on nende tasuta lõunatega?

Olen kuulnud nii mõnegi detektoristi suust lauset, et tasuta lõunaid ei ole – kui riik tahab leide, siis maksku. Tavaliselt ühiskonnas makstakse selle eest, mida on tellitud. Restorani, minnes makstakse endale tellitud praad kinni, kui raha ei ole, siis restorani ei lähe.

Kuidas on aga arheoloogiaga? Riik (rahvas) on otsustanud Riigikogu kaudu, et teadust rahastatakse praegu sellises ulatuses, nagu seda tehakse. Kas see otsus on hea ja jätkusuutlik, on iseasi, kuid hetkel on olukord selline. Raha on nii palju, kui on. Arheoloogilised asjad maastikul ei vaja päästmist – parim hoiupaik on pinnas, nad saavad seal oodata uurimist. Seevastu õpetajad, päästjad, pensionärid, lapsed jne vajavad ühist abi ja tähelepanu praegu. Inimeste kirgi ja hobisid on aga seinast seina, näiteks osa inimesi harrastab käia maastikul metalliotsijaga vanu asju otsimas. See hobi on tihedalt seotud meie ühisvaraga ja me ei saa lubada selle laiali tassimist, seega on riik sundseisus – uurimiseks praegu raha ei ole, kuid allikaid laiali tassida ei saa lubada. Kui kalmetest ja asulatest korjata välja kõik metall ning see althõlma maha müüa, siis hiljem nende kohtade uurimine annab ajaloost äärmiselt vildaka pildi: nii võibki jääda mulje, et kui meie naabrid viikingiajal sõitsid Konstantinoopolisse ja tagasi, lõid riike ja rikast kultuuri, siis konutasid meie esivanemad samal ajal porises suitsutares ning lõid kirpe tappes aega surnuks. Ajalugu on meie endi kätes, iga odaots ja sõlg loeb! Iga leidja saab panustada ajalukku. Just uurimine ja ajalookirjutus on see, mida peaks riigilt nõudma.

Artikkel ilmus ajalehes Saarte Hääl, 27.11.2019

Kellele kuulub leitud vara?

Leitud vara ei kuulu automaatselt leidjale. Asjaõigusseaduse § 98 kohustab isikut, kes on kaotatud asja leidnud ja selle oma valdusse võtnud, sellest viivitamata teatama kaotajale või omanikule. Kui kaotaja või omanik on leidjale teadmata, siis on leidja kohustatud teatama leiust politseile, kui asja väärtus ületab 50 eurot.

Leiu omastamine omakasu eesmärgil ehk siis valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramine on karistatav. Üle 200 euro väärtuses on karistus ette nähtud kriminaalkorras ja alla selle väärteo korras.

Leitud asi tuleb alles hoida ja see muutub leidja omandiks alles aasta möödumisel, kui omanik välja ei ilmu. Kui omanik siiski selle aja jooksul selgub, peab viimane tasuma leiutasu poolte kokkuleppel. Tasu osas eeldatakse, et see ei ületaks ühte kolmandikku asja väärtusest. Leiutasu ei saa nõuda, kui leidja rikub teatamiskohustust või kui ta leidu varjab.

Kui keegi korjab üles ilmselt äravisatud asjad (vana mööbel, pudelid, hüljatud loomad jne), siis need omandab asja hõivaja koheselt. Leiu reegleid kohaldatakse samas ka esemetele, mis ise satuvad kellegi valdusesse tuule või vee jõul või kaotsiläinud loomadele (sh mesilasperedele).

Kultuuriväärtusega leid (nn aare) kuulub, sõltumata leiukohast, automaatselt riigile. Leiukoht tuleb jätta puutumata ja sellest tuleb kohe teatada Muinsuskaitseametile või kohalikule omavalitsusele. Isik, kelle kinnisasjast kultuuriväärtusega leid leitakse, on kohustatud lubama asja väljakaevamist, kui talle hüvitatakse sellega tekitatav kahju. Muinsuskaitseamet maksab leiu leidjale tasu Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu alusel, arvestades leiu väärtust ja selle leidmise asjaolusid. Kultuuriväärtusega leiu võib Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu alusel tasuta võõrandada leiu leidjale tasu määramata. Kultuuriväärtusega leiu otsinguvahendiga otsimine ilma Muinsuskaitseameti vastava eelneva loata on keelatud.

Allikas: juristaitab.ee

Allikas: muinsusikaitseamet.ee

ETTEVAATUST SÕJAMOON

Ära puutu pommi osa 1
Ära puutu pommi osa 2