Liitu meiega

LIIKMEGRUPID.

1. TOETAJALIIGE – Püsiannetaja, ei osale seltsielus üldse või osaleb seltsielus väga harva.

Kohustust Seltsi liikmeks astumiseks ei ole, võimalik on osaleda tegevustes ka lihtsalt toetajaliikmetena, kui olete meid käesoleval kalendriaastal toetanud.

 • Toetajaliige toetab vastavalt oma võimetele seltsi kas rahaliselt või mitterahaliselt.
 • Toetajaliikmel puuduvad kohustused ja ta ei pea esitama seltsile liikmekssaamise avaldust, kuid ta võib seda soovi korral teha.
 • Toetajaliige ei ole üldkoosolekul hääleõiguslik liige.
 • Toetajaliikmetel on võimalus osaleda seltsi üritustel vastavalt juhatuse kinnitatud kodukorrale.
 • Toetajaliige jälgib ja osaleb sotsiaalmeedias 🙂  Facebookis ja Instagramis

2. VABATAHTLIK LIIGE – Osaleb meie tegevustes vabatahtlikuna, vastavalt oma võimalustele.

 • Vabatahtlikul liikmel on võimalus esitada liikmeks saamise avaldus, esitades see juhatusele.
 • Vabatahtlikul liikmel puudub sisseastumise ja liikmetasu, küll võib ta annetada seltsile igal ajal, vastavalt oma võimaluste piires.
 • Vabatahtlikul liikmel on soov lisaks isiklikule heaolule ka midagi ühiskonna jaoks ära teha.
 • Vabatahtlikul liikmel on soov oma vaba aega huvitavamalt ja kasulikulmalt sisustada.
 • Vabatahtlikul liikmel on võimalus tunda end kellelegi vajalikuna.
 • Osalemine aitab saada nii vabatahtlikule liikmele kui ka seltsile uusi kogemusi.
 • Osalemine annab vabatahtlikul liikmel võimaluse tutvuda uute põnevate inimestega.
 • Osalemine võimaldab vabatahtlikul liikmel saada uusi kogemusi, teadmisi ja elamusi.
 • Vabatahtlik liige ei ole üldkoosolekul hääleõiguslik liige.
 • Vabatahtlikul liikmel on võimalus osaleda seltsi üritustel vastavalt juhatuse kinnitatud kodukorrale.
 • Vabatahtlik liige jälgib ja osaleb sotsiaalmeedias 🙂  Facebookis ja Instagramis

3. TEGEVLIIGE – On entusiastlik liige, kes on eelnevalt panustanud järjepidevalt seltsi heaolusse.

 • Tegevliige on liige, kes on panustanud järjepidevalt seltsi heaolusse, oma aja, toetuse, ideede, organiseerimiste ja muu seltiselu arendamiseks.
 • Tegevliikme saamise avalduse saab esitada igaüks, kes on tutvunud Seltsi Põhikirja, eesmärkide , tegevustega ja on olnud või on valmis igakülgseks toeks seltsielu (kogukonna)  arendamisel.
 • Tegevliikmeks vastuvõtu otsustab juhatus.
 • Tegevliikmel on üldkoosolekul üks hääleõiguslik hääl.
 • Tegevliige jälgib ja osaleb seltsi  sotsiaalmeedias 🙂  Facebookis ja Instagramis

(Väljavõte põhikirjast) III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi tegevliikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
b) saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta;
c) teha ettepanekuid oma piirkonna elu parendamiseks ning seltsi tegevuse arendamiseks.

3.2. Seltsi tegevliige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid ning aitama
kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele läbi põhitegevuse;
b) tasuma liikmeksastumise aastal sisseastumismaksu ja järgnevatel aastatel kodukorras
määratud liikmemaksu hiljemalt majandusaasta lõpuks (ka siis, kui liikmelisus lõpeb aasta
keskel);
c) teatama seltsi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) mitte kahjustama seltsi mainet;
e) täitma seltsi ees asjaajamis- ja aruandluskohustust.

 

Allpool on võimalik Teil jätta meile oma esmane kontakt ja põhjendused, aitäh 🙂