Mõniste meierei

 Maa Hääl : maarahva ajaleht, nr. 66, 4 juuni 1935

Mõniste keskmeierei põles.

Tuli kandus SW—4W meetrit eemale Mõniste mõisa parki.

Wana-Roosa, 3. juunil. Ette kell 3 päewal süttis põlema Mõniste wallas Mõniste keskmeierei hoone. Tule põhjustajaks oli korftnast lennanud sädemekene, mis sattus laastust katusele. Maja põles maha, seisma jäid ainult kiwiseinad. Hoone oli ümber ehitatud endisest mõisa magasiaidast 1926. a. Sisse põles ka kogu sisseseade ja eilne koor. Päästeti laboratooriumi sisseseade, malmis wõt ja raamatupidamine. Ka suur wõimasin suudeti päästa tuletõrje energilisel tegewusel. Masin sai ainult wähemaid wigastusi. Põlesid ära ka meierei puukuur ja laut, kuuris põles umbes 166 sülda puid, mis olid kinnitamata. Hoone ja sisseseaded olid kindlustatud 28.666 krooni eest, kogu

kahju tõuseb üle 35.000 krooni. Kohale sõitsid Warstu ja Mõniste tuletõrjekomandod. Neist peab märkima eriti Warstu tuletõrje ennastfalgawat tegewust. Kahjuks takistas kustutuStöid weepuudus. Ühes hoonetega põ* les ka osa meier O. Tammani majakraamist. Edasi lewis tuli naabruses asuma kaupmehe P. Ostjugowi aidaIc, mis asus puukuuriga ühe katuse all. Kaupmehe kraam siiski päästeti. Ehitusmeister Sarapil põles rohkesti ehitusmaterjali, mis oli malmis meetud suwel eelseiswate hoonete ümberehitustööde jaoks. Tule lewimisele aitas kaasa kõma tuul, mis kandis tule edafl 300—400 meetrit eemal Mõniste mõisa pargis asuwale küünile.