Võru aadressiraamat

ALEKSANDRI UULITS – KOIDULA TÄNAV

 • Aleksandri 4 – Wedruwankret müüakse ruumi puuduse pärast. (21.04.1915) Wedru-wanker hää ja kerge ja üks laua-troska. (12.04.1916)
 • Aleksandri 8Kat.6 – (Aleksandri hotell) – Otsin korterit, üks suurem tuba e. 2 vähemat.
 • Aleksandri – (Kawohli majas) – Ära sõidu tõttu müüakse odawasti üks wedru wanker. (29.09.1915)
 • Aleksandri – (Schillingi maja) – Kaotatud naisterawa taskuskell (27.05.1916)
 • Aleksandri – (Leeveni maja)  – Tarwitatakse wene keelt rääkiwad tüdrukut. Schustikowi juurde. (02.08.1916)
 • Aleksandri – (Arase maja) – Tüdruk ehk passija andku ennast üles Alksenadiru uulits. Inspektor Kaminskh. (17.09.1916)
 • Aleksandri – (Sibula maja) – Otsin kohta üksikteenijaks ehk laste juurde. K. Trop. (16.11.1916)

GEORGI UULITS – JÜRI TÄNAV

 • Jüri 8 – (Tõnissoni maja) – Tasku, seina. lauakellad. Julius Tibbing. (01.1913)
 • Jüri 11 – (Ed Tuhk) Liha ja Vorstivabrik. (192?)
 • Jüri 14 (J.24. Krediidipank ?) – Songi raamatukauplus (09.08.1940)
 • Jüri 15(J15. Südameapteek) (Dulzi maja, Wastu linnaapteeki) – Ostan nisu Pagariäri J- Lagger. (20.10.1915) Awatakse moodikauplus. W.Logger.
 • Jüri 16a – (Põhja pank 192? /  Krediitpank, Paul Ebber, RJ. Vigder.. Riide ja Pudukaubad. 192?)
 • Jüri 18 – (Wastu endist postkontorit) – Linaluid ostan. Ehitusmeister M. Tiru. (17.03.1915)
 • Jüri – (Richteri maja, wastu postkontorit) Eksamite vastu valmistab. Hr. Fisheri korteris. (21.05.1914)  Elan nüüd Jüri uulits. Richteri majas, wastu postkontorit. Ämmaemand Sapotskaja. (28.08.1916)
 • Jüri 20 – Saapakauplus J. Tilger. Olen saanud suurel arwul wana kuulsat Kosmos Lanolin kreemi. (01.03.1916)
 • Jüri – (v. Buschhundi maja, Postkontri kõrval) L. Tedder kudumise-äri TRUD. Naeste ja laste jakksiid. (24.09.1914)
 • Jüri 23 – (Hallika maja) Pagari juurde õpipoissi. (16.04.1914) Kadunud must naisterahwa kell. (09.08.1916)
 • Jüri 25 – Häälestan ja parandan klawerid. Töö korralik. B. Anderson. (23.02.1916)
 • Jüri 29 – Wõtan koolilapsi kosti pääle ja wöin ka tubasid üüri pääle anda. D Pohlak. (06.08.1914)
 • Jüri 33 – Poismees kutsar leiab kohta. 15. septembril. (26.08.1916)
 • Jüri 39 – Kohvikauplus – Carl Pagenkops. (19.03.1914).
 • Jüri 40 – (Linna maja) – Polangeni poisslaste gümnaasium. Wastuwõtmise eksamid algavad 17. augustil. (04.08.1915)
 • Jüri 42 – (Kriisa maja) – Häid nitsid on saada. (25.02.1917)
 • Jüri 48 – Ostab wanu hooneid, kuivi palke, ehitusmeister M.Tiru. (20.04.1914)
 • Jüri 60 – (Postkontori kõrval) Wiljapuu aed rendile anda Wõrus. (01.03.1917)
 • Jüri 66 – (Matseni maja) – Pesu pakk ära kaotatud. (29.03.1917)
 • Jüri-Petseri nurgal (Kriisa majas) – Ämmaproua annab nasiterahvastele nõu. E. Streimann. (27.02.1915)
 • Jüri – (Hermannsoni majas) – J. Tilgeri saapakauplus. Jalanõud, kalossid, reisitarbeasjad. (02.04.1914)
 • Jüri – (Munna majas)  (End. Allewi saapakauplus)  Ilu ja Moodiasjakauplus. Meer Pecker. (09.04.1914) E.K.Ü Täht Ttrükikoda. (31.07.1915) Kaotatud wõtmed tuua Moreini kauplusesse (27.11.1915) Eesti Kirjastuse Ühisuse Täht üldine koosolek. (01.06.1916) (Muna majas Endine Judeikini kauplus) – Söögianete kaupluse awanud. Müün jahu, soola, heeringaid, kohwi jne. L- Kahn. (28.06.1916) Austatud töötarvitajad palun walmis töödele järele tulla. Kuduja Julie Sepp. (22.07.1916)
 • Jüri – (Tõldsepa majas) – Kingsepp. A. Käo ( 07.05.1914)
 • Jüri – Teri pood. Jalgratas, wabajooksuga.  (07.05.1914)
 • Jüri – Mõtuse juukselõikusäri. Tarvitab õpilast. (19.11.1916)
 • Jüri – (pr. Risti maja, wastu Mõisniku poodi ja Põlumehe poodi Eesti laenu Hoiu Ühisuse kõrval) – Kellaäri märksa suurendanud. Julius Tibbing. (02.06.1914)
 • Jüri – (Mürgi majas II korrus, linnaapteegi kõrval) – Hambaravi kbinet L. Reisenbuk. (01.10.1914)  Wõrusse tagasi jõudes teatustan II korrus Jansoni korteris. Ämmaemand Saptowskaja. (16.08.1916)
 • Jüri – (Uibu maja) – Wõru Teataja tellimisi ja kuulutusi wötab wastu. (Mannase würtsi kauplus. (01.10.1914)
 • Jüri – (Baumanni maja) – Habemeajamise ja juukselõikamise ärai awanud. J. Glass. (15.10.1914)
 • Jüri – (Lutsuwere maja) – Võtab iga päev Hambahaigeid wastu, rohkem kui 7 aastat Võrus. H, Freudenstein. (24.02.1915)
 • Jüri – (Katki maja) – Tasku raamat kadunud. Oswald Rutsildi nime pääle. (14.07.1915)
 • Jüri – (Pohlaku maja) – Keedu ja majapidamise erikursus. J. Grümberg. (30.10.1915) Müün wiki seemet. J. Grunberg (24.05.1916)
 • Jüri – Põhja wäerinna sõjapõgenemise korraldus, ostab Wõru ladu jaoks rukkid, otre, kaeru ja heinud. Maakonna juhataja J. Grünbergi kantseleis.
 • Jüri – (Kestneri maja) Wõru Segakoori hr Plaki ruumides. Wõru Tarwitajate Ühisuse Põllumees harilik liikmete üldsine koosolek. (22.03.1916)
 • Jüri – (Dr. Rosendorf) Tarwitatakse tüdrukt hääde soowitustega. (05.07.1916)
 • Jüri – (Omas majas) On müüa 1 kaleska, 1 wedruwanker, 1 pikrtoska, 2 weowankrit, 1 hobune. G. Kond (20.08.1916)
 • Jüri – (Trummi maja) – Kahte tööpoissi tarwirtatakse Artur Ziehri juurde. (11.01.1917)

KARJA (MALEVA) UULITS

 • Karja 12 – (Weidendammi) – Woorimehe wärk, haiguse pärast müüa. . Willem Niklan. (25.06.1914)
 • Karja 16 – Hää wedruwanker on müüa. A. Tinno. (21.07.1915)
 • Karja 18 – Koolilapsed kostiga ehk ilma, leiawad lahket wastuwõtmist. (11.08.1915)
 • Karja –  (Linna Algkooli ruumides) – Wõru Eesti Käsitööliste Awitamise Seltsi üleüldine koosolek. (15.03.1917)

KASARMU UULITS – LEMBITU TÄNAV

 • Kasarmu(L.1 ETK. )(Reikteri maja) – Ärasõidu pärast müüakse mööbel, nõud, suusad, wasest kardinapuud. Rahukohtuniku Delenewi korter. (22.04.1917)
 • Kasarmu – (Spohri maja) – Wõru kauplejate ühisus. Koloniaal kaubad hulgimüük väikekauplustele (01.1914) Aknaklaasi tsemeti ja naelu müüakse. (20.06.1916)
 • Kasarmu – (Kondi maja) – Sissesõitnud üliõpilane annab Prantuse keele tundisid ja wõib matemaatikas ja uutes keeltes järele aidata. (08.02.1917)

LIIVA UULITS

 • Liiwa 6  – Ramm mära ühes hää wankriga on müüa- (02.11.1916)
 • Liiwa 10  – Ära kadunud hõbe uur, ühes kettiga Põlwa surnuaia juurest kuni Adisteni. Lihunik Jaan Kroon. (10.09.1916)
 • Liiwa – (Wiira majas) – Pruugitud hää Käsimmelusmasin. pr. Wessim. (09.12.1914)
 • Liiwa – Lauka kauplus. Tarwitatakse maale korralikku wanemat naisterahwast, hääde soowitustega, kes ka perenaese kohuseid wõib täita. (26.02.1916)
 • Liiwa – (Schultsi maja) – Müüakse wõõrastesaali, söögisaali, kabineti, magamistoa sissseade. (Wiimases linnapoolses korteris) (12.04.1914)

KATARIINA (ALLEEE) UULITS

 • Katariina 8 J. Niiluse päevwapildi ja suurenduse tööstus. (24.02.1915) Päewapilditööstuse Uuesti awanud, mis tule läbi rikutud sai endises kohas. Jaan Niilus. (27.11.1915)

PAJU UULITS

 • Paju 3 – Sepapoissi tarvis. August Russ. (05.03.1914)
 • Paju 6 – (Weltsmanni maja) – Täieline sepakoja sisseseade müüa. (08.04.1917)

PARGI (AIA) UULITS – KALEVIPOJA TÄNAV

 • Pargi (Mätliku majas) – Ärareisimise pärast müüakse õige oavasti sohva, 4 tooli, laud ja woodi. (04.02.1916)

PETSERI UULITS

 • Petseri 1 – Hobune on müüa. Hans Pagenkopf. (01.09.1915) Sõjapõgeneja müüb radutelejag wankri ja hobuseriistad. (25.03.1916)

RIIA UULITS – KREUTZWALDI TÄNAV

Paremat kätt tänaval paaris arvud.

 • Riia 18 – (Wana apteegi wastu) – Hambaarst L. Reisenbuk. Hammaste plombeerimine, rawitsemine, wäljatõmbamine ka ilma waluta. (10.09.1914) Hallika pagari ärisse, õpipoiss. (04.09.1915)
 • Riia XX(K.15) (Kestneri maja, Wana apteegi pääl) – Müüakse Plüüsiga kaetud söögitoa mööbel. Iwanovi korter. (12.04.1917)
 • Riia XX – (Megomanni maja, vastu Kestneri apteeki) – Naeste ja meetse rätsep. S. Jeirus. (08.10.1914)
 • Riia 21 – (Klausi maja) – 6 hobust müüa. (25.09.1915)
 • Riia 23 – (Klausi maja) – Pagariäri . (01.1913) Soowitan omast limomaadiwabrikust walmistatud limonadi, mõdu. Pagariäri Keisk. (16.12.1914)
 • Riia 24 – Saapakauplus. Alex. Allew. (01.1914)
 • Riia 30 – (H. Reismanni majas) – Lukuseppasi, trealisi ja õpipoissa tarvitab. A Kägo mehanika-töötuba. (21.05.1914) Ämmaproua Prekof. Riia mereäärest. (26.02.1916) Tisler. M. bedrikson puusärki ladu ja töötuba. (01.04.1916)
 • Riia 34 – Gustav Zoppi päevapildi töökoda. (1922)
 • Riia 38 – (Lukki juures)  – Odawalt müüakse kantud gümnasiumi õpilase palitu. (24.05.1916)
 • Riia 40 – (K.34  Coop A&O) – (Romanovi tn nurgal, Toonekurgi maja) – uus! Päewapildi töökoda. Gustaw Zopp. (28.05.1914) Eesti Wastastikuses Tulekinnituse Seltsis. J. Toonekurg (11.08.1915)
 • Riia 42 – (Müürsepa majas. end. Mirevitsa majas)  – Uus juukselõikamise ja habemeajamise töötuba.  M. Kuus. (03.09.1914)
 • Riia 44 – (Wäike poodi sisseseade kui ka muud kraami, pakkimise ja klaaskaste jne on müüa. (12.04.1917)
 • Riia 47 – Sissesõitnud praktikaline õmbleja soovib tööd. (18.08.1915) Majad müüa, omaniku haiguse pärast. Teatust saab F. Kauli käest. (31.08.1916)
 • Riia 48 – Walamise jaoskonnas walatakse malmi ja wask asju. P. Liiw ja Ko. (30.07.1914)
 • Riia 66 (K.16 Spordikool, muusueum) – (end. Kommerts wõõrastemaja, Rossija) Kaks hobust ühes riistagea ja wankriga müüa. (08.09.1915)
 • Riia 69 – (Jürgensoni maja) – Seina, laua, taskukellad August Tibbing. (01.1913) Petrogradi Konserwatoriumi kaswandik annab muusika ja teoria tunda. (03.06.1916)
 • Riia  – (Weismani maja) – Puusärkide ja tisleri tuba. M. Hindrikson. (06.02.1914)
 • Riia – (A. Smolli maja) – Kingsepp. A. Käo ( 04.1914)
 • Riia – (Tiganiku maja) . Ilu ka tarbeasju. Mag. F. Kestneri rohukauplus. (02.12.1914)
 • Riia – (Omas maja) – Fr. Kattai puusärgi ja mööbli ladu. (09.12.1914)
 • Riia – (Metsa maja) – Tarwitatakse Bonnet 6 aastase lapse juure. E. Abel. (17.04.1915)
 • Riia – (Sibula maja, wastu Aleksandri hotelli) – Joonistust ja juurdelõikust. A. Leht. (29.05.1915)  Juukselõikaja J. Piirand. (05.06.1915)
 • Riia – (Steinbachi maja) – Osaw masinist kes rehepeksu masinatega ise seisvalt on töötanud, soowib kohta. E- Waheri kauplus. (04.08.1915)
 • Riia – (Kobaku maja) surnud Charlotte Maiste warandus enampakkumise teel. (22.09.1915) Tarwitan kohe õpipoissi kui ka töötundjat maale. Rätsepmeister P.Arak (01.04.1916)
 • Riia – (Viktori maja, wastu renteid) – Elektrilampe, tarwiliste abinõudega, woodid (laste ja täiskaswanute jaoks) põranda waip. (08.01.1916)
 • Riia – (Judeikina maja) – Ebber.  (01.1916)
 • Riia – (Kewwai maja) – Ratsahobuse sadul ja päitsed müüa. Üleval teise korra peal. E. Martinowa
 • Riia – (Spähri maja) – Müüakse pianino ja õmblusmasin ühes alauaga, kolm sängi madratsitega. (26.04.1917)

ROMANOVI UULITS – VABADUSE TÄNAV

 • Romanowi 15 – Kadunud rahakott ühes wähese rahaga ja kolme kuld sõrmusega. A.Koor. (11.09.1915)
 • Romanowi 36 – (Progress) – Kellel on müüa willa kraasimise, ketramise ja korutuse masinad ning kudumis teljed. (29.07.1916)
 • Romanowi – (Dehlingi maja) Katkutud ja katkumata sulgesid. Gaja Heilig. (30.04.1914)
 • Romanowi – (Mürgi maja) – Muusika õpetust, annab wilunud kooliõpetaja. Velski korteris. (22.10.1914)

(JURJEWI) TARTU UULITS

 • Tartu 8J.14 – (Nageli majas, turu ääres) – August Tibbine uurikauplus ja paranadmise töötuba. (05.11.1914)
 • Tartu – (Wana apteegi kõrval) – Pesu, laste riided, põllesid, tanusid. A. Kestner. (24.02.1915) Teater Saturn H. Kulli. (21.08.1915)
 • Tartu – (Bergmani maja, wastu Rossija võõrastemaja) – Wedruwankrid. B. Nääs. (05.03.1914)
 • Tartu 11 – Aleksander Sibula kauplus (1937 foto)  (Suri 1939 laevareisi ajal)(Aleksander Sibul 4.I 1894 – 22. VII 1939)
 • Tartu 12 – Kellasepa-äri. S. Krimp. (01.1913)
 • Tartu 19 – P. Onno kauplus – Jõuluehted. (01.1913) teenijat tüdrukut tarwis söögimajasse. (10.03.1917)
 • Tartu – T.25 –  ostab willu J. Kahro riidekauplus. (27.112.1915)
 • Tartu – (adwokat Veicki maja) Põllumeeste-ühisus Koit Wõrus osakond. Põllutööriistad, masinad, õmblusmasinad. (05.03.1914)
 • Tartu – (Munna maja) – Karskuskuratooriumi theemaja. Theed. kohwi, limonaadi, külme ja sooje jookisid. L. Jaakson (03.09.1914) Olen kaupluse üle toonud (Megomanni ja Kuuse kaupluse wastu) . Ebber (29.01.1916)
 • Tartu – Odawa hinnaga kõiksugu koloniaal kaupa. Kompwekksid ja biskwitisid. . Peeter Onno. (27.02.1915)
 • Tartu – (Kaweri maja) – 2 korterit kohe ära anda. (24.04.1915)
 • Tartu – (Lusti maja) – Tarwitatakse tüdrukut, kes wene ehk Läti keelt räägib. (04.09.1915)
 • Tartu – (Kehrbergi maja, hoowi pääl aidas) – Suhkru, jahu , soola. Austusega Kahn ja Raudsepp. (03.11.1915)

UUS UULITS

 • Uus – (Omas majas) – Ostan regesid, reejalasid ja wehmrid, nii üksikult kui hulgu wiisi ja maksan hääd hinda. P Ewert. (03.09.1916)

VABRIKU UULITS

 • Wabriku 3 – Müüa woorimehe wanker ja saan. (01.02.1917)

Wõru mõis.

Võru wallamajas ( endise Poti kõrtsi juures).

Potti kõrts ühes maaga saab wälja renditud. Wallavalitsus. (15.04.1916)

Allikad:

 • Võru Teataja (1913-1940)
 • Kohalikud inimesed