Võro kiil

Loading...
 • Parm tsuskas: vii minno tandsma!
  by Priit on 08.07.2024 at 12:59:08

    Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

 • Muda Mari pajatus
  by Priit on 08.07.2024 at 12:55:43

  Suvinõ rohekäänähtüs   Ma kuuli raadiost, et seo aasta seivä inemise jaanipääväl tervüsele parõmbit süüke. Küdseti veidemb tsialihha, a inämb kanna ja aidvilju. Nigu vanal aol. Mi olõmi är unõhtanu, et eestläse omma vana küdsäjä rahvas. Mis tuu küdsekardohkidõ tegemine muud oll’ ku üts mõnnus grillipido. A jaanikuu om sälätakah ja süümine om toonu üteh [...]

 • Tossu Tilda pajatus
  by Priit on 08.07.2024 at 12:54:53

  Autujuhiluba prantsusõ keelen   Kuvvõkümnendide aastidõ lõpun, säitsmekümnendide algusõn olli Võrol väega hinnan as’aarmastajidõ autujuhilua saamisõ kursusõ. Tõisi hulgan läts’ sinnä õdagukooli direktri Õitse kah. Noore mehe, kes kursuisi tei, olli kah õdagukoolin käünü. Nä tundsõ Õitset ja tiidsevä, et tehniga tundminõ täl esieränis laabsa ei olõ. A mehe mõtli, et kül tä jaku saa. [...]

 • Trehvämine mõtsaeläjidega
  by Priit on 08.07.2024 at 12:52:52

  Seo lugu johtu sis, ku olli viil lats, kohki 1960. aastaga paiku. Mi perreh oll’ viis last ja ma eelviimäne. Kar’ah käümä naksi ma jo viieaastadsõlt. Hummogu varra aeti üles. Rõivakõsõ sälgä, pastlakõsõ jala otsa, vitsakõnõ peio, leeväpala karmanihe. Nii ma sis olligi päämine kar’us keväjäst sügüseni. Õga sis tuul aol olõ-s kar’akoplit, nigu parhilla [...]

 • Priinime lugu: Hõrak ja Sitik
  by Priit on 08.07.2024 at 12:51:01

  Priinimel Hõrak om Eestin 128 kandjat. Vanan kiräviien kirutõdul priinimel Hõrrak om kandjit 17. Seod nimme om Eesti perekunnanimeraamadu jaos uurnu Uibo Udo. Ma kai edesi kavvõmbalõ aolukku, et kost tulõ talunimi. Nimi panti Kanepi kihlkunna Erästvere mõisan 1809. aastagal kujul Hörrak. Taa tähendüs om küll selgele hõrak : hõraga (hõragu), eesti keelen üteldäs punane [...]

 • Puul suvvõ huuga läbi?!
  by Priit on 08.07.2024 at 12:46:40

  Keväjelt, viil parõmb talvõl om alasi hää plaani petä ja lubaduisi anda, kohe suvõl minnä ja medä tetä jovvat. Aga jo maikuul nakas tunduma, et tuud peris vapa aigu om hõel löüdä ja päävä, nädäli ja kuu tükise nigu võitsi juuskma. Lilli nii aian ku niidu pääl lätsi ka tinavasta hariligust varõmb häitsemä. Es olõ [...]

 • Lihtsä ja selge sõnumi häste vällä valitun mängupaigan
  by Priit on 08.07.2024 at 12:45:01

  Kävemi latsiga kaeman võrokeelist etendüst «Rongirüüv». Mille saiva väiku poiskõsõ kah üten võetus? Tuuperäst, et maailma asjust tulõ kõnõlda. Mi kambalõ etendüs miildü. Olli hää näütlejätüü, Rahmani Jani ja Ilvese Aapo häste kokko kirotõt tekst, Meistri Erki kirotõt ja Vokaalansambli -7 puult üles võedu laulu. Lihtsä ja selge sõnumi tulli esieräle häste vällä valitun mängupaigan [...]

 • Koolipingist õkva kaitsõväkke
  by Priit on 08.07.2024 at 12:42:25

  19aastaganõ Kaarna Katrin tund huvvi sõapidämiskunstõ vasta. Tuuperäst otsust’ tä õkva pääle keskkuuli kaitsõväkke aigu tiinmä minnä. Nail päivil omgi täl Võro Kuperjanovi jalaväepataljonni minek. Sündünü om Katrin Tartomaal, a perämädse säidse aastat eläse nä perrega Võromaal Osola lähkül. Või üteldä, et Võromaalõ tulti tagasi, selle et timä imä Kaarna Anneli om võrokõnõ. Imä om [...]

 • Parhomenko Maara: õnnõlik inemine olõmisõ kõrval om kõik muu tähtsüseldä
  by Priit on 08.07.2024 at 12:39:51

  2. hainakuul saiva koolikatsõ läbi timahavatsil Eesti Muusiga- ja Tiatriakadeemiä lavakunstikooli sisseastjil. Üts lavakalõ sisse saanu om Põlvan sündünü ja koolitiid alostanu Parhomenko Maara, kiä and’ mõni päiv päält sissesaamist Umalõ Lehele väiku intervjuu. Kuis tull’ Sul huvi tiatri vasta? Nigu pauk selgest taivast! Määnestki kimmäst alostuspunkti om mu tiatriarmastusõlõ rassõ löüdä: ütel aol seo [...]

 • Kiri Võrolt. Kesksuvõ mõtõlusõ
  by Priit on 08.07.2024 at 12:37:16

  Aig päält jaanipäivä om tõtõstõ jovvukas: maasiga, kirsi, makõlõ angõrhaina perrä lõhnava hainamaa, lõhmussõhäelmide mesihõng... Õkva seol kesksuvõ aol tulõ hindäle miilde tulõta, et suvi om nii lühkü ja tuuperäst tulnu taast egä kihärakuga rõõmu tunda. Tal’nan ellen, ku tull’ mõtsahimo pääle, sõidi Pääskülä suu mano, miä liinalõ nii lähkül. Võrol üttegi säänest suud bussi [...]