Saru Noaaegsed kalad

Wõru Teataja, 16 veebruar 1933

Noaaegsed kalad Sarus. 

Paarimeetrine kiwiaja kala kruusaaugus.

Möödunud nädalal leidsid kruusasõelajad Säru kruusawötukohast mäest umbes paarikümne jala sllgawuiest eelajaloolise kiwistunud kala. Kuna eelajaloolise jäänuse olemasolu alles siis märgati, kui see juba tükkideks oli kukkunud kruusakoopas, läks korda tööde juhataja hr. Hoolel Ühes töölistega päästa waid ükstkuid tükke wanast imeelukast. Kuna ka Mõniste piirkonna teemeister juhuslikult kohale ilmus, sai see kõige suurema „saagi” omanikuks, lubades seda edast saata wastawale kohale uurimiseks. Kala pikkus kättesaadud tükkide järele otsustades wõis olla umbes paar meetrit, jämedus umbes 30 cm. ja wormilt aga meie wäikese hawi sarnane. Tööde juhataja hr. Hoole poolt pende ridade kirjutajale antud kiwikala esemest nähtub, et see on hästi alles hoidunud, — waline kest-soomus pruunikana, kuna seest walge. Huwitaw oleks kuulda teadusmeeste arwamist kala wanaduse kohta, eriti weel, et kruusawõtukoht on eemal Mustjõest, nii et elukas igatahes mitte hilisemal ajal sinna ei sattunud. Küll näib aga tõenäolik, et see juba jää-ajal oma asukoha leidis.