Seltsi põhikiri

MTÜ VÕRUMAA SÕPRADE SELTS PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1 Võrumaa Sõprade Selts (edaspidi Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste
isikute iseseisev kasumit mittetaotlev avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing.
1.2. Seltsi asukohaks on Võru linn, Eesti Vabariik.
1.3. Seltsi tegevuse eesmärgiks on majanduslikult, sotsiaalselt ja kultuuriliselt arenev
Võrumaa piirkond/kogukond. Võrumaa valdade ja Võru linna elanikud ja erinevad huvigrupid on arengu
edendamisse kaasatud/oodatud.
1.4. Seltsi põhitegevusteks on
1.4.1. Võrumaa piirkonna inimeste majanduslike, sotsiaalsete, tervisedenduslike, kultuuriliste
(s.h huviharidus, tervisesport), keskkonda säästev eluviis, keskkonnaprobleemide
teadvustamine ning nende lahendamises osalemine;
1.4.2. kogukondade algatuste, vabatahtliku tegevuse ja heategevuslike ürituste toetamine;
1.4.3. piirkonna erinevate vanusegruppide elanikele võimaluste loomine oma harrastustega
tegelemiseks;
1.4.4. kohaliku kultuuriloo kogumine, hoidmine ja talletamine;
1.4.5 erinevate huvigruppide digitaalse võimekuse parendamine;
1.4.6. kohalikest ja välisfondidest ning programmidest toetuste taotlemine;
1.4.7. koostöö arendamine erinevate sarnaste huvigruppide organisatsioonidega nii
Võrumaal kui ka üle Eesti.

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeks võib astuda iga füüsiline, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega
kooskõlas olevat tegevust või on olnud aktiivne seltsielus osaleda, ning kelle jaoks on Võrumaa piirkond atraktiivne ja väärtuslik
elupaik, heade mälestuste allikas ja tulevikuunistuste elluviimise koht.
2.2. Liikmeks astuja esitab kirjaliku avalduse seltsi juhatusele, kes otsustab liikmeks
vastuvõtmise.
2.3. Seltsi liikmeks astuja tasub sisseastumismaksu, mille suurus on määratud seltsi
kodukorras.
2.4. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.5. Liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui seltsi liige:

a) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi üldkoosolekul ega olnud aktiivne seltsi
tegevustes;
c) ei ole seltsile oma tegevustega lojaalne.
2.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades sellest
väljaarvatavale liikmele kirjalikult või suuliselt vähemalt 1 nädal enne juhatuse koosoleku
toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise
küsimuse arutamisel juhatuses.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
b) saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta;
c) teha ettepanekuid oma piirkonna elu parendamiseks ning seltsi tegevuse arendamiseks.
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid ning aitama
kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele läbi põhitegevuse;
b) tasuma liikmeksastumise aastal sisseastumismaksu ja järgnevatel aastatel kodukorras
määratud liikmemaksu hiljemalt majandusaasta lõpuks (ka siis, kui liikmelisus lõpeb aasta
keskel);
c) teatama seltsi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) mitte kahjustama seltsi mainet;
e) täitma seltsi ees asjaajamis- ja aruandluskohustust.

IV Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas aastaaruande
kinnitamiseks või seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale seltsi liikmele sms või e-kirja teel
vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate planeeritava
üldkoosoleku aja, koha ja päevakorraga. Nädala jooksul on seltsi liikmetel võimalus teha
ettepanekuid päevakorra ja toimumise aja muutmise osas. Vähemalt seitse päeva enne
üldkoosoleku toimumist saadab juhatus seltsi liikmetele üldkoosoleku kutse, näidates ära
vajadusel täiendatud üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud ⅓ seltsi liikmetest.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 51 % koosolekul
osalenud seltsi liikmetest või nende volitatud esindajatest.

V Juhatus

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab 1-3-liikmeline juhatus.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni viieks aastaks.
5.3. Juhatuse liikmete arvu ja valitsemise aja määrab juhatuse ettepanekul üldkoosolek.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
5.6. Juhatus koostab ja kinnitab oma tegevuse paremaks korraldamiseks seadusandlusest
lähtuvalt seltsi kodukorra, mida tutvustatakse üldkoosolekul seltsi liikmetele.
VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad Eesti Vabariigi seadustes
sätestatud korras.
6.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
kas asutajaliikmetele, sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule.


22.09.2021
Võrus