Keskkonnaprobleemide teadvustamine

Ära viska prügi maha.

Päriselt ka!

Me ju tahame, et keskkond meie ümber oleks puhas!?

Või sa ei taha?

MILLISED ON PÕHILISED KESKKONNAPROBLEEMID EESTIS?

 • Mõnes Eesti asulas veetakse elanikele joogivett teistest piirkondadest, kuna kohalik põhjavesi on tarvitamiseks kõlbmatu.
 • Probleemiks võib pidada ka toiduainete saastatust, olgugi et mineraalväetiste kasutamine on viimase 10-15 aasta jooksul tublisti vähenenud.

Prioriteetsed keskkonnaprobleemid Eestis on:

   • välisõhu saastamine ja õhu saastatus linnades, mis negatiivselt mõjutab inimeste tervist, ökosüsteeme ja ehitisi;
   • tööstus-, põllumajandus- ja militaarobjektide jääkreostus, mis ohustab põhja- ja pinnavett, ning rikutud maastikud;
   • põhjaveevarude ebaratsionaalsest kasutamisest ja saastamisest tingitud põhjavee kvaliteedi ja kvantiteedi langus;
   • veekogude ebaratsionaalne kasutamine, reostamine ja eutrofeerumine, vee-elustiku, sealhulgas kalavarude taastootmise ja kvaliteedi langus;
   • keskkonna saastamine jäätmetega; jäätmetega kaetud alade kasv, jäätmekäitluse, sealhulgas ohtlike jäätmete käitluse korrastamatus;
   • elustiku ja maastike mitmekesisuse, sealhulgas ökovõrgustiku, kaitsealade, liikide ja üksikobjektide ohustatus, mis tuleneb majandustegevusest ja maa omandireformist;
   • tehiskeskkonna ebapiisav vastavus säästva arengu ja tervisekaitse põhimõtetele
Teadlane teab: Kuidas mõjub prügi loodusele? (Mihkel Kangur)

Kuhu prügi panna?!

No tõesti, ära viska prügi maha, leia lähim prügikast!

 

 

Kuidas saad sina aidata, siis kui juba prügi on maha visatud?

Tõsta üles ja viska prügikasti!