Mõniste raudteesild

Postimees (1886-1944), nr. 106, 20 aprill 1939

Võrumaa suurim sild Mustjõele

Sild ehitati kuiwale ja jõgi juhitakse uude sängi

Mõniste ja Saru wahel algab warsti Mustjõel walm. Wõrumaa suurima silla lõplik wiimistlemine ja Pajukõrts-Saru küla wahelise Walga-Wõru 1. kl. maantee wäljaehitamine tvastawalt Wõru maawalitsuse kawale. Uus sild, mille kandeosad juba täielikult walminud, on raudbe-toon-ehitus, kahe awaga, millest kumbki 21 m

lai, kusjuures silla üldpikkuseks on 49 m. Ehitus teostub maanteede talituse kulul ja tööde läbiwiijaks on Soome firma „Cyklop”, kes ehitusega algas möödunud aasta jaanuaris. Koos uue sillaga ehitatakse ka 1300 m pikkuselt uut teed, mis senisest teest 50 —100 sm kõrgem ja liiklemise soodustamiseks saab

Mõniste mõisa kohal suure kurwi. Ühtlasi teostub silla lõplikult malmides 160 m pikkuse kanali kaewamine, millega jõgi juhitakse uude sirgemasse sängi, kuna uus sild ehitati kuiwale. Kanali kaewamine on küllalt kulukas ettewõte, kuna siit tuleb wälja kaemata 14.362 kantmeetrit mulda.

Pildil: Mõniste-Saru wahel Mustjõele ehitataw 49 m pikkune raudbetoon-sild, mille lõplik wiimistlemine algab neil päewil. (Wõte on tehtud suurwee ajal).