Mõniste laat

Kaja, nr. 258, 4 november 1930 tr. 1

Mõniste laat.

31. okt. peeti Mõnistes wallamaja juures kaefa, mis juba manast ajast on saanud suure kuulsuse üle kogu Hargla kihelkonna. Ka sel aastal kujunes laat wäga suureks ja rahwartkkaks. Ilusa lma tõttu oli rahwast kõigist naabriwaldadest ilmunud rohkesti laadale ja suurel armul ka Walaa kaupmehi. Müügile oli toodud talupidajate Poolt errn rohkesti ftrnloomi, lambaid ja wähemal armul hobuseid Kariloomad olid laadal kuulmata odawad Nii maksid paremad lüpsilehmad 00—7 o kr., kuna keskmised lüpsilehmad ainult 40-50 krooni Suurem osa põllumehi lätsid hindade odamille tõttu oma loomad müümata, kmd ray.ihadas Pidid siiski Paljud poolilum nad lihumlkudele äraailduia. Lammaste hinnad koiku,id 0-lo kr. wahel. Head hobused maksid 200-2uo lr. ja toohobustid mõis saada 80-100 kr. eest. Suuremad härjad maksid 80-100 kr., kuna mahemad ainul! 50—60 kr. ja alla sell e gr.