Võrumaa-feed

17.06.2024 - Võrumaa Keskraamatukogu - Vastseliina näitetrupi etendus "Muti maalt ja nuti linnast" "Miss Vastseliina 2024"

Teater Vastseliina

11.06.2024 - Uma Mekk - Kes on Liivimaa parim ratsutaja?

The post Kes on Liivimaa parim ratsutaja? appeared first on Uma Mekk.

11.06.2024 - Võrumaa Keskraamatukogu - Sündinud Võrus - kohtumine Marianne Mikkoga.

Marianne Mikko

10.06.2024 - uudised | ERR - Orienteerumise teatejooksus tulid Eesti meistriks JOKA naised ja Võru mehed
Võrumaal Katõsillamõtsas krooniti orienteerumisjooksu põhiklassi Eesti teatemeistriteks JOKA naiskond koosseisus Sigrid Ruul, Anna Mia Atonen ja Evely Kaasiku ning OK Võru meeskond kooseisus Lauri Sild, Jaagup Truusalu ja Timo Sild.
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Parm tsuskas: pidosüük valituilõ
  Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Muda Mari pajatus
Lõpupidodõ aig   Ma kuuli raadiost, et pia tulõ sääne säädüs, et noorõ inemise piät opma, nika ku katõsatõist aastat vanas saava. No kost tuu mõtõ sõs võeti? Ma mälehtä-i inämb, pall’o aastit om kõnõldu eloaigsõst opmisõst. Ja mitte inämb kõnõldu. Egäüts om esi tunda saanu, kuimuudu elo lätt tõõsõs egä pääväga. Kõik aig piät [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Tossu Tilda pajatus
Preili Pilpanikõrdisõ hää nuhe   Üten maakoolin oll’ oppaja, kellele külämehe anni hõigunime Pilpanikõrdis. Tä oll’ väega kondidsõ kihäga. Ega inemise oppajidõ kotsilõ midägi halva es ütle, selle et egäüts tekk’ umma tüüd. Preili Pilpanikõrdisõl oll’ sääne nõrkus, et tä tsiugas’ hindä pääle nuhevett. Tuu es sekä kedägi, inemise harini hää aroomiga. Midägi muud arvssi [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Suladsõ palgapäiv
Talusulanõ sai uma edimädse palga. Võtsõ kar’alaudast käevangu kõgõ valgõmba pääga nüsjä ja kutsõ tä liina restoraani. Telse sis lavva pääle hääd ja parõmbat. «Kulõ, mis ma viil telli? Mul om ülemädse kõrra pääl tellit tarõ, pehme kanasulgist tett tekk sängü pääl. Kanasulõ omma täämbä hummuku kana persest kakutu. Midä sa viil tahat?» «Ma tahas [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Imä, mõmmi tulli!
Alli oll’ Võromaa tütrik ja ku lõpõt’ EPA, sai täst tõpratohtre. Elli perrega Virumaal. Oll’ tõsõ tütre saanu ja süütse tuud, ku pääle kolmõaastanõ juussõ tarrõ ja selet’ ähinäga: imä, meil omma vällän mõmmi! Ja juussõ jälki vällä. Sõs tull’ väiku tütrik vahtsõst tagasi ja kutsõ: «Tulõ no kaema! Mõmmi omma!» Alli pand’ latsõ är [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Mitte üttegi nõkla
Oll’ ullillus suvõpäävä hummuk. Taivan es olõ mitte üttegi pilvetupsu. Tsirgu tsiristivä, mehitse teivä kipõstõ tüüd ja tõnõpuul säädse innäst tüüle minemä. Läve päält hõigas’ viil: «Poiskõsõ, hoitkõ mehitsil silmä pääl!» Lõunas oll’ vällän lämmi ku sannalava pääl. Tuulõõhku es olõ ollaki, päiv õkva kõrvõt’. Käen oll’ mol’utamisõ aig, eski mehitse olli uma kipõ tüü [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Priinime lugu: Viia, Vijar, Vijard jt
Räpinä kihlkunna lõunaosan panti Viia lisanimega talupoigõlõ terve seeriä tuust nimest tulõtõduid nimmi. Viia Jaani perrätulõja ja üts vellepoig, kõik Palo mõisa Suuhara ja Süvähavva külän, saiva lihtsa priinime Wija, täämbädsel pääväl Vija (43 kandjat) ja Viia (36 kandjat). Viia Peedo perrätulõja säälsaman Suuharal ja Süvähavval saiva r-iga priinime Wijar. Täämbädsel pääväl om nimel Vijar [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Seokeväjäne Läti-reis lilliaidu pite
Reisihuvilinõ, nigu ma olõ, käve piimäkuu algusõn Lätin huvireisil. Seogi kõrd näimi reisi pääl hulga käsitüüd ja lilliaidu. Edimäne suurõmb piätüs olle Riian käsitüülaadun. Sääl oll’ värki säänest ja määnest, alostõn heegeldedüst peopesä-suurudsõst meritähest, mis massõ 20 eurot, kooni suuri müüblitükkeni ja moldõni vällä. Eski vankri olle käsilde valmis tettü. Näie viil ilosit läti rahvarõivit, [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Rahul olõmisõ saar
Puulpäävä, 8. piimäkuul peeti Sulbi laululava pääl laulupäivä, kon asti üles koori, midä juhatas dirigent Kochi Triin. Üles asti Tarto ülikooli naisikoori Tal’na vilistläisikuur, Tarto ülikooli kammõrkuur (ja tuu seen viil eräle kammõrmiihikuur Pelikan) ja Tarto ülikooli akadeemilinõ naisikuur. Nii ütitsele ku eräle kanni koori ette koorilaulu klassikat, a ka mõnõ peris paikkundligu laulu. Säänest [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Laadupäiv Ihamaru kõivõ all
Ku Uma Lehe aokiränigu 8. piimäkuul Ihamarru Kõivualotsõ laadu pääle jõudsõ, oll’ ansambli Kõhukesed uma edimädse mänguploki õkva lõpõtanu. Laadu pääl ümbre kaiõn näkk’ egäsugumast kaupa. Müüjä olli hinnäst pikält kõorita pite lakja laotanu ja nii sai sääl edesi-tagasi jalota. Oll’ aiakasvõ müüjit, ka söögikraami ja muud talokaupa. Õigõ mitmõ lavva taadõ olli tulnu müüjä, [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Kiri Võrolt. Ütenhaardja Valgamaa
Egä aastak tege segäkuur Hilaro üte mõnusa keväjämatka vai välläsõidu. Seokõrd kävemi Valgamaal, paigun, kon ma kunagi käünü ei olõ, ja toda põnõvamb tuu mu jaos oll’. Üten suvidsõ läpe lämmäga tervitimi bussipiätüsen olõvit Rattasepä Andrese puukujjõ ja egä kujo man teimi mõnõ põnõva pildilavastusõ. Tii vei meid Koiva jõõ lähküle perändüskultuuri keskustõ, kost saimi [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Kultuuriello kimmämbäs tegijä pido
1. piimäkuu pääväl 2024. aastagal Indsikurmun peetü võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido oll’ kimmäs võro kultuurielo tugõvambas tegijä. Kokko tulli võro keeli laulva koori ja tuhandõ kullõja üle Eesti, kinkal oll’ ütine suuv lämmän meeleolun müüdä saata üts õdak võro kultuuri seen. Esinejide hulgan oll’ 3800 suurt ja väikut lauljat, tandsupundi Põlva Päntajalad, Hopser [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Inemiisi häädüs ja tenolikkus omma abis
Ku midägi suurt inemiisi kokko köüt, liigutas ja pututas, sis nä näütäse tuud vällä kah. Võrokõsõ muidogi innekõkkõ, a tõsõ niisama. Ku perämäidsil aastil om jäänü tunnõ, et maailm om väega kur’as muutunu, sis periselt ei olõ häädüs ja tenolikkus kohegi kaonu. Inemise omma periselt hää, abivalmi ja pakva nii sõna ku teoga tukõ. Uma [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Pühäpäävä hummogupoolik, Võro liin
Tunn aigu om keskpääväni jäänü. Tuul puhk ja inemiisi nakkas õnnõ mõni silmä. Sõitva ütsigu auto, paar jalgratast. A suurõlt jaolt om vaikus. Mõnõ tunni iist kostu järve takast paukõ. No omma nuuki vakka jäänü ja tsirgulaul kostus tuulõpuhahuisi sisse. Tuul om kül peris kõva ja lasknu keväjärõiva vahtsõst sälgä otsi, a ilmateedüs lupa, et [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Teno!
Uma Pido kõrraldaja tennäse nii suuri ku väikukõisi lauljit, tandsjit, näütlejit, solistõ, dirigente, koorijuhtõ, lavastusõ ja laulõ luujit, helü- ja filmitegijit, pilditegijit, ehitüs- ja vikurmeistrit, priitahtlikkõ, latsiga kammandajit, parkjit, turvajit, tervüse turgutajit, söögipakjit, abiliisi ja tugõjit ja kõkkõ taad rahvast, kiä pidol oll’. Mi kõik ütenkuun teimi seo vägevä pido! Uma Pido kõrraldaja Mureli Hilje [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Hinrikusõ Henrikust sai korgõlõ harit lõõdsamiis
Seo kuu alostusõn kaitsõ Mooste mõtsu vaihõlt peri lõõdsamiis Hinrikusõ Henrik Tarto ülikooli Villändi kultuuriakadeemiän ummi lõputöid ja sai nii tüü ku lõpukontsõrdi iist kõgõ korgõmba hinde – A. Lõõdsamehe lõputüü päälkiräga «Võrumaa lõõtspillimängija Harri Lindmetsa repertuaar ja mängustiil» and põh’aligu ülekaehusõ tunnõdu Võromaa pillimehe Lindmõtsa Harri eloluust ja lahksas timä mängustiili. Ka diplomikontsõrdi poolõ [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Eesti lipu juubõlit tähüstäs ERMin Võromaalt peri lipp
Eesti lipu 140. aastapäävä puhul tuudi piimäkuu alostusõn Eesti rahva muusõumin (ERM) vällä ligi 90aastanõ põnõva luuga sinine-must-valgõ, miä om peri Võromaalt Vahtsõst Roosast Lehola talost. Fastrõ Mariko kirot’ Uman Lehen seost lipust 15 aastakka tagasi Eesti lipu 125. aastapäävä aigu, ku oll’ viil elon Looritsa Eha, kiä lipu luku tiidse. Nüüd om põhjust lipust [...]
10.06.2024 - Uma LehtArticles Archive - Uma Leht - Võro gümnaasiumi nooril oll’ umakultuurinätäl
Lehekuu perämädsel nädälil tei Võro gümnaasiumi 10. klassi läbi mi kandi umakultuuriga tutvassaamisõ kursusõ «Mina, minu juured ja Võrumaa». Kõnõldi Võromaast laembalõ, keelest, kultuurist ja perimüsest, luudusõst, ettevõtlusõst ja tulõvigunägemiisist. «Paikkundligu hindätiidmisega köüdedü tegemise omma mi kooli arõngukavan kirän ja meil om tsiht, et tarvitami umakultuuriga köüdetüt opitüün,» kõnõl’ kursusõ kõrraldaja, Võro gümnaasiumi opijuht Hindriksoni [...]
10.06.2024 - Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum - Raamatu “Ilmaveere jutud II” esitlus

The post Raamatu “Ilmaveere jutud II” esitlus appeared first on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum.

09.06.2024 - Kaitseliit - Maakaitsepäev Sulbis 23.juuni
07.06.2024 - Uma Mekk - Rõuge kogukonnafestival ja UMA MEKK laat tulevad ka selle sügisel

Rõuge kogukonnafestival ootab kauplejaid ja toitlustajaid registreeruma!

The post Rõuge kogukonnafestival ja UMA MEKK laat tulevad ka selle sügisel appeared first on Uma Mekk.

05.06.2024 - Uma Mekk - UMA MEKK kaubamärgi 2024 2. taotlusvoor on avatud!

UMA MEKK märki saavad taotleda Vana-Võromaa toidu- ja joogitootjad, kelle tooraine on vähemalt 50% kohalikku päritolu, GMO ja E-ainete vaba. Taotlusi ootame kuni 17.06.

The post UMA MEKK kaubamärgi 2024 2. taotlusvoor on avatud! appeared first on Uma Mekk.

03.06.2024 - uudised | ERR - Võrus möödus eurovalimiste esimene päev rahulikult
Võrus oli valimiste esimene päev rahulik. Valiku langetamisel pidasid valijad ideede asemel olulisemaks inimest ja tema varasemaid tegusid.
03.06.2024 - Võrumaa Keskraamatukogu - Võru Kesklinna pargi raamatukogu "Võru võlu ja maagia"

Kesklinnapark

30.05.2024 - Vana-Võromaa Kultuurikoda - Võrumaa lood klaasnegatiividel

Võru linna tuntuima fotograafi Gustav Zopa (1883–1962) fotosid leidub kindlasti enamiku põliste võrumaalaste fotoalbumis. Meisterfotograaf pildistas ju ühtekokku rohkem kui 55 aastat. Veel 68-aastaselt, 1951. aastal, tuli Gustav Zopal koos abikaasa Jennyga küüditamisteekond ette võtta. Kaasa võeti küll fotoaparaadid, ent hoolsalt süstematiseeritud klaasnegatiivikogu jäi maha ja paisati keerulistel aegadel laiali. Nüüdseks on üks osa neist […]

The post Võrumaa lood klaasnegatiividel appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

30.05.2024 - Vana-Võromaa Kultuurikoda - Jalutuskäigul graafik Evi Tihemetsaga

Graafik Evi Tihemetsa isikunäitus „Jalutuskäik iseendaga“ toob vaataja ette 70 eriilmelist teost autori sama pikalt loometeelt. Väljapanek keskendub kunstniku rännakutele enda sees ja ümber. Teosed avavad vaatajale mõtlemapanevaid ja sügavaid teemasid, aga pakuvad ka lusti ja helgust. Nagu kunstnik ise armastab öelda: kõike peab nautima ja igast asjast rõõmu tundma. Evi Tihemets kuulub 1950. aastate […]

The post Jalutuskäigul graafik Evi Tihemetsaga appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

30.05.2024 - Vana-Võromaa Kultuurikoda - Evi Tihemetsa “Jalutuskäik iseendaga”

  Graafik Evi Tihemetsa isiknäitus „Jalutusnäitus iseendaga“ toob vaatajani 70 eriilmelist teost autori samapikast loometeest. Väljapanek keskendub kunstniku rännakutele enda sees ja enda ümber, teosed toovad vaatajani nii mõtlevaid ja sügavaid teemasid kui ka lusti ja helgust. Nagu kunstnik ise armastab öelda – kõike peab nautima ja igast asjast rõõmu tundma. Näitus jääb avatuks 14.juulini […]

The post Evi Tihemetsa “Jalutuskäik iseendaga” appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

30.05.2024 - Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum - Augustis ilmub pildirikas Võru-lugude kogumik

Võru linna 240. aastapäevaks jõuab kaante vahele kirev kogumik ajalooliste tõsilugude ja mälestustega. Raamat annab ülevaate linna asutamisest ja elamisväärsusest, mõnestki siin elanud inimesest, kadunud ja säilinud majadest, erinevate riigikordade ajal rajatud mälestusmärkidest ja paarisaja aasta jooksul juhtunud sündmustest. Lugude autoreid on 37. Kõik nad on oma ala asjatundjad ning kirjeldavad kodulinna ummamuudu. Võru linn […]

The post Augustis ilmub pildirikas Võru-lugude kogumik appeared first on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum.

30.05.2024 - Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum - Muuseum vaatab tagasi tehtule ja tegijatele

Suve alguseks valmib Kreutzwaldi majamuuseumis retrospektiivne näitus „Muuseumimaastikud ja nende kujundajad“. Rikkalikule fotomaterjalile toetuv tagasivaatenäitus aitab meenutada viimasel kümnendil muuseumis toimunud sündmusi ja inimesi, kes on andnud oma panuse Lauluisa muuseumi sisuliste väärtuste loomisse. Tegevusjuht Marika Sepa tööde väljapanekud ilmestavad arhiivimaterjali ja kutsuvad uuesti töötubadesse, kus on võimalik ka ise käsitööoskusi omandada. Arvukad tänukirjad koostööpartneritelt […]

The post Muuseum vaatab tagasi tehtule ja tegijatele appeared first on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum.

28.05.2024 - uudised | ERR - Võrumaal avati Evi Tihemetsa isikunäitus "Jalutuskäik iseendaga"
Vana-Võromaa Kultuurikoja galeriis avati Evi Tihemetsa loomingu ülevaatenäitus "Jalutuskäik iseendaga". Väljas on teosed aastatest 1962–2024.
28.05.2024 - uudised | ERR - Võrumaal avati Evi Tihemetsa isikunäitus "Jalutuskäik iseendaga"
Vana-Võromaa Kultuurikoja galeriis avati Evi Tihemetsa loomingu ülevaatenäitus "Jalutuskäik iseendaga". Väljas on teosed aastatest 1962–2024.
21.05.2024 - Uma Mekk - 4. juuni: kontaktseminar “Kuidas toidutooraine jõuab ostjani?”

Ootame kõiki toidutootjaid, toitlustajaid ja kauplejaid konktaktseminarile 4. juuni Tartu Maaülikooli. Eelregistreerimine on vajalik!

The post 4. juuni: kontaktseminar “Kuidas toidutooraine jõuab ostjani?” appeared first on Uma Mekk.

17.05.2024 - Võru Instituut - Tüükuulutus

Võro Instituut ots Vana-Võromaa Kultuurikualõ vahtsõt juhatajat,   kink tüü om käügin hoita kunstigallõrii ja muusõum, miä näütäse Vanal-Võromaal 8000 aasta joosul olnut ja parhillast ello.   Tüü tahtja piät: olõma opnu korgõmban koolin, eriti hää ku aoluku, kultuuri, kunsti vai oppamistiidüst; mõistma võro kiilt, eesti kiilt ja mõnt võõrast kiilt; mõistma inemiisiga läbi saia ja kuuntüüd tetä. […]

The post Tüükuulutus appeared first on Võru Instituut.

17.05.2024 - Võrumaa Keskraamatukogu - Liia Leppik. Väikeste maalide näitus "Seosed"

Liia Leppik

17.05.2024 - Vana-Võromaa Kultuurikoda - Võru Instituut otsib oma meeskonda

Vana-Võromaa Kultuurikoja juhatajat, kelle ülesandeks on korraldada Vana-Võromaal 8000 aasta jooksul toimunut kirjeldava muuseumi ja samas majas tegutseva kunstigalerii tööd.        Kandidaadilt ootame: kõrgharidust, soovitavalt ajaloo, kultuuri, kunsti või pedagoogika valdkonnas; võru keele, eesti keele ja mõne võõrkeele oskust; head suhtlemis- ja koostööoskust. Kasuks tulevad varasemad juhtimis-, turundus- ja koostööd nõudvad muud kogemused. […]

The post Võru Instituut otsib oma meeskonda appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

16.05.2024 - uudised | ERR - Cesis rally to replace Võru race this summer
This year's Võru Rally is to be replaced by a rally south of the border in Cesis, though will remain a stage in the 2024 domestic championship.
15.05.2024 - uudised | ERR - Võru rallile leiti asendus
Algselt 7. ja 8. juunile planeeritud, kuid majanduslikel põhjustel ära jäävat autoralli Eesti meistrivõistluste hooaja neljandat etappi, Võru rallit asendab 9.-10. augustini Lätis sõidetav Cesise ralli.
15.05.2024 - Võrumaa – Külauudised - POSTITEE PILLERKAAR ÜHENDAB TARTUMAA JA VÕRUMAA
Alen Veziko. Foto: Urmas Saard / Külauudised Laupäeval, 18. mail toimub Vanal Tartu-Võru maanteel Postitee Pillerkaar. Sündmuse raames avavad uksed Eesti kaunimaks maanteeks tituleeritud tee ääres 16 eripalgelist ettevõtet. Tegemist on omamoodi kogukonnafestivaliga, kus mitmed muuseumid, külaseltsid, talud ja ettevõtted võtavad päev läbi vastu külalisi ning on koondunud ühisesse läbi mitme maakonna ulatuvasse avatud uste … Loe edasi: POSTITEE PILLERKAAR ÜHENDAB TARTUMAA JA VÕRUMAA
14.05.2024 - Vana-Võromaa Kultuurikoda - Muuseumiöös on vabadust

Selle aasta muuseumiööl   vaatame vabadust rahvarõivaste kandmisel ja valmistamisel. Muuseumikogusse jõudis suur hulk fotograaf Gustav Zoppa klaasnegatiive, neist paljudel on jäädvustatud rahvarõivais võrumaalasi. Fotodelt õhkub kandmisrõõmu ja stiilide segamise vabadust. Esitlemegi neid fotosid vaatajatele. Toome välja kogudes peidus olevaid esemeid, mis näitavad ilmekalt valmistaja loovust, ilumeelt ja ka ainelisi võimalusi rahvarõivaste valmistamisel või rahvarõivastele omaste […]

The post Muuseumiöös on vabadust appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

10.05.2024 - Võru Instituut - „Mino Võromaa 37“ parõmba kirotaja omma teedä

1.–3. klass kotus – Pärtel Lillemäe, „Üts vigurijutt vastlapääväst“ (Põlva Jakobi kuul, op Marju Lepasson) 2.–3. kotus – Romet Paavel, „Seigelüs“ Tormi Silm, „Seigelüs kotoh“ (mõl Nõo põhikuul, op Helju Sarapuu) Eripreemiä: Uutmalda lõpuga jutu preemiä – Triin Sprenk, „Seigelüs“ (Nõo põhikuul, op Helju Sarapuu) 4.–6. klass kotus – Ebe Vodi, „Kutsik“ (Haani kuul, op […]

The post „Mino Võromaa 37“ parõmba kirotaja omma teedä appeared first on Võru Instituut.

09.05.2024 - Võru Instituut - Võrokeelidse luulõ pidopäiv

8. lehekuu pääväl peeti Sännä kultuurimõisan Artur Adsonile pühendedü võrokeelidse luulõ lugõmisõ päävä, a seokõrd oll’ mõni asi tõistmuudu ku minevä 20 kõrda. Kokko tull’ 19 nuurt ja julgõt inemist ütsäst Vana-Võromaa koolist, et ette kanda uma tõlgõndus mõnõst võrokiilsest luulõtusõst. Nätä om, et latsilõ sobiligu luulõ varasalv om peris suur, selle et üttegi luulõtust […]

The post Võrokeelidse luulõ pidopäiv appeared first on Võru Instituut.

06.05.2024 - uudised | ERR - Haanja kooli 9. klassi õpilased valmistasid enda lennu puusliku
Haanja koolis on traditsiooniks saanud, et kevade saabudes meisterdavad 9. klassi õpilased oma lennu puusliku ja viivad selle lähedal oleva Vällamäe tippu.
05.05.2024 - uudised | ERR - "AK. Nädal": kuidas leevendab 500 000 eurot Nursipalu häirivaid mõjusid kohalikele?
Kaitseministeerium näeb Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud häirivate mõjude leevendamiseks ette 500 000 eurot. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, kuidas selle rahaga 3080 pere igapäevaelu häirimist leevendatakse.
03.05.2024 - Võrumaa Keskraamatukogu - Laenutuste edetabel - mai

Raamatute top mai

03.05.2024 - Võrumaa Keskraamatukogu - Avasta Eesti raamatukogusid

Avasta raamatukogusid

02.05.2024 - uudised | ERR - Nursipalu residents waiting for results of noise pollution study
Local residents in and near the zone earmarked for the expansion of a military training area in South Estonia say that while they appreciate compensation measures developed by the Ministry of Defense, until the results of a study into potential noise pollution are made available, they are finding it difficult to make decisions on how to utilize any support they may get.