Umaleht-ee

 • Parm tsuskas: kündle, juundu!
  by Priit on 28.11.2022 at 12:58:15

    Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

 • Muda Mari pajatus
  by Priit on 28.11.2022 at 12:57:22

  Pümme miihipäiv   Ma kuuli raadiost, et märdikuu keskel peeti üle ilma miihipäivä. Naksi õkva mõtlõma, et meil om miihipääväs trehvänü aasta kõgõ pümmemb ja hallimb aig. Tuu päiv om meil tõtõstõ väega lühkene. Vaivalt nakkas valgõmbas minemä, ku jälki om väläh pümme. Lühkene om ka eesti mehe elo. Kas näide elo om niisama hall [...]

 • Tossu Tilda pajatus
  by Priit on 28.11.2022 at 12:56:51

  Lumõ lõhn   Kas sa lumõ lõhna tunnõt? Sääne küsümüs tull’ noorõlõ oppajalõ miilde, ku lumi maaha sattõ ja tuu küsümüs herät’ timä pään üte mälehtüse. Tä oll’ viie aasta iist tulnu kuuli oppajas ja sai kõrraga klassijuhatajas kah. Tedä viil karistõdi, et seon klassin omma parra juurigu. Ütel talvitsõl pääväl lätsi nä klassiga Tartu [...]

 • Usut vai ei usu
  by Priit on 28.11.2022 at 12:55:23

  Üldäs, et egä inemise elost võit kerota raamadu. Egäl ütel om umah eloh olnu säändsit ja määndsit juhtumiisi, millest viil aastidõ ja aastakümnide peräst kõnõldas. Mi suguseltsih om tuus esä lugu. Ku mu esä nuur miis oll’, olõvat tä katusõ otsast alla sattõn murdnu uma jala. Tä ehit’ majja ja õnnõtus es hõika tullõn. Arstitiidüs [...]

 • Priinime lugu: Raha
  by Priit on 28.11.2022 at 12:53:42

  Seod nimme kand Eestin 43 inemist. Pandmisõ kotussit om kuus vai esiki säidse, kuigi hingelugõmisist paistus vällä õnnõ nelä mõisa vanan kiräviien nimi Rahha. 1809. aastagal Hurmi mõisan pand’ Kanepi Roth perekunnanime Rahha Kaagna Mihkli perrele. Mihkli perren oll’ neli poiga ja küländ varra jõudsõ seo nimi näütüses Põlva ja Viitinä poolõ. Võrumaa tõnõ Raha [...]

 • Võro keele nätäl Põlvan Pihlapuu latsiaian
  by Priit on 28.11.2022 at 12:51:19

  Hää olla om hää! Niimuudu kirot’ Sillastõ Kertu uman raamatun «Tsill’okõsõn majan», mis kinäste võro kiilde om pantu. Taa lausõkõsõ võtiva Pihlapuu keelepesä oppaja umas tunnuslauses võro keele nädälil. Raamat kõnõlõs umavahelidsõst läbisaamisõst, kuun om väega pall’o esisugumadsõ olõmisõga eläjit. Taa käü väega häste ka latsi kotsilõ, et kuimuudu andis pallõlda, perrä anda, kittä, meelütä… [...]

 • Üte kangõlasõ avvusamba lugu
  by Priit on 28.11.2022 at 12:48:29

  1918. aasta 4. joulukuu õdagupoolikul jõudsõ Võru-Petseri raudtiid piten liiknu paarikümnest ohvitserist ja kolmõkümnest koolipoisist priitahtligõ salk Nõnova küllä. Salga iinotsan oll’ samast küläst Hööde talust peri kapten Vreemanni Friedrich. Timä imä kõrrald’ tulõjilõ õdagusöögi. Luuraja anni teedüst verevide tulõkist ja näide toetusõs olõvast soomusrongist. Sakslaisist sõamehe panni küläst padavai minemä, a jätivä tuu man [...]

 • Argõntiina kiri
  by Priit on 28.11.2022 at 12:44:45

  Saludos desde el sur! Päält kolmõ kuud Argõntiinan elämist olõ ma esi pall’o opnu ja ka tõisilõ mi kultuuri opanu. Ütskõrd sai mul piinüst söögist villänd ja suurõst Võromaa-igätsüsest naksi perrele ubinakuuki küdsämä. Täpsehe nii, nigu mu vanavanaimä taad kõgõ tege. Panni viil kardoka ja põrkna ütenkuun valgõ lihaga ahju ni leüdse poodist määnestki hapnõkoorõ [...]

 • Kiri Võrolt. Kiä ma olõ?
  by Priit on 28.11.2022 at 12:42:35

  Aasta lõpp tulõ ligembäle ja om aig kokkovõttit tetä, ka hindä olõmisõ ja suurõmban plaanin elo kotsilõ. Mul om külh nii, et midä vanõmbas saa, toda inämb küsü hindä käest, mille ma siiä tulnu olõ, määne om mu tii, kohe ja kuis edesi. Peris hää om vahepääl küssü ka ummi inemiisi ja sõpru käest, kuimuudu [...]

 • Põdranahast jope
  by Priit on 28.11.2022 at 12:40:59

  Antslan oll’ Vinne aigu üts tsipa esimuudu jahimiis. Sugulasõ olli mehel korgiide kotussiide pääl, nii et olõs võinu karjääri tetä, aga miis nossõrd’ terve talv kraavipervi müüdä, valgõ kitli sällän, ja passõ rebäsiid. Kui mõnõ maha sai, oll’ tuust timä hindäkehtestämises küländ. Ütskõrd oll’ mehel tullu esihindäst mõistlik mõtõ: põdranaha pillutas pia kõik minemä, noist [...]